Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Štátna veterinárna a potravinová správa SR má nového riaditeľa

02-05-2024

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč vymenoval v súlade so zákonom do funkcie ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) MVDr. Martina Chudého.

„Pri výbere nového ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR rozhodovala odbornosť, profesionalita, praktické znalosti a skúsenosti tak z domáceho, ako aj z medzinárodného prostredia veterinárnej a potravinovej správy,“ vyjadril sa minister Takáč, ktorý zároveň poďakoval doterajšiemu riaditeľovi MVDr. Jozefovi Bíreš, DrSc. za dlhoročnú prácu a pokroky ŠVPS SR. „Novému ústrednému riaditeľovi želám veľa síl a chuti do práce, ktorej je tu dosť,“ dodal minister.

Novým riaditeľom ŠVPS SR je od 1. mája 2024 MVDr. Martin Chudý, ktorý organizáciu už viedol v čase úradníckej vlády. Chudý ukončil štúdium všeobecného veterinárneho lekárstva v Brne v roku 1995. Odbornú prax získaval od roku 1997 postupne na všetkých odboroch rozsahu činnosti ŠVPS SR vrátane praktických stáží. Pôsobil v Bruseli na Stálom zastúpení SR pri EÚ ako diplomatický pracovník pre oblasť veterinárnej starostlivosti - tzv. veterinárny atašé. Počas pôsobenia pripravil, resp. predsedal pracovným skupinám na úrovni rady EÚ spadajúce pod rozsah činnosti ŠVPS SR, počas Slovenského predsedníctva pri Rade EÚ v roku 2016. Po návrate z Bruselu je od roku 2017 nepretržite vedúcim odboru zdravia a ochrany zvierat s komplexným zabezpečovaním pomenovanej agendy s celoslovenskou pôsobnosťou. Zároveň zastupuje SR na rokovaniach Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá v Bruseli.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood