Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Spála jadrovín a prípravky chemickej a biologickej ochrany

17-05-2010

Spála jadrovín, spôsobená baktériami Erwinia amylowora (Burr.) Winsl. Et. Al., je karanténne ochorenie, vyskytujúce sa predovšetkým na hruškách a jabloniach.

V Slovenskej republike sú doteraz na ochranu proti baktérii Erwinia amylovora registrované iba meďnaté prípravky. Za účelom umožnenia účinnej kombinácie biologickej a chemickej ochrany pri ochrane jadrovín Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 32 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov, povolilo na obdobie 120 dní v sezóne 2010 uvedenie na trh nasledovných prípravkov na ochranu rastlín:

  • Blossom Protect (účinná látka Aureobasidium pullulans, kmene DSM 14940 a 14941 s koncentráciou účinného mikroorganizmu 440 g/kg)
  • Aliette 80 WG (účinná látka fosetyl-Al 800 g.kg-1)
  • Regalis (účinná látka prohexadione calcium 100g.kg-1)
  • Vacciplant F&V (účinná látka laminarin 45 g/l)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky súčasne povoľuje použitie uvedených prípravkov na ochranu rastlín aj v integrovanej produkcii ovocia. Bližšie informácie sú k dispozícii na Odbore rastlinnej výroby (Ing. Bronislava Škarbová, PhD., 02/59 266 402).


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood