Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Sme o krok bližšie k finálnej verzii Národného lesníckeho programu na roky 2022 – 2030

16-07-2021

Rada pre tvorbu Národného lesníckeho programu sa jednomyseľne zhodla na znení dokumentu, ktorý je základom pre finálny návrh národnej lesníckej politiky až do roku 2030. Na jeho príprave participujú zástupcovia štátneho, vedeckého aj občianskeho sektora. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) považuje za mimoriadne dôležité, že je do procesu zapojená odborná verejnosť, pretože je kľúčová pre legitimitu a kvalitu tak zásadného materiálu, akým Národný lesnícky program bude.

Návrh Národného lesníckeho programu teraz posúdi Riadiaci výbor, následne prejde medzirezortným pripomienkovaním. Podľa predpokladov by sa mal na rokovanie vlády SR dostať v decembri tohto roku.

,,Na ostatnom rokovaní Rady pre prípravu Národného lesníckeho programu bolo dvadsať sedem zástupcov vládnych aj mimovládnych organizácií a všetci sme sa zhodli na tom, čo bude kľúčovým programom ochrany a starostlivosti o naše lesy na nasledujúcich osem rokov. Je to dôležité na zabezpečenie financovania opatrení prevažne z európskych fondov, ktorými chceme les pripraviť na zmenu klímy, zabrániť erózii, či zabezpečiť druhovú rozmanitosť,“ uviedol Michal Tomčík, generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národný lesnícky program na roky 2022 – 2030 bude obsahovať plán, ako komplexne postupovať v týchto oblastiach:

  1. Lesy a klíma - Úlohou mitigačných opatrení bude zmierniť prejavy zmeny klímy cestou zvýšenia zásob uhlíka v lesoch a úlohou adaptačných opatrení bude prispôsobiť lesy novým podmienkam. Adaptačné opatrenia sú nevyhnutné na zabránenie rozpadu lesov, udržanie ich integrity a schopnosti poskytovať požadované ekosystémové služby, vrátane produkcie drevnej hmoty. Budú sa realizovať napr. prostredníctvom podpory vhodných postupov obhospodarovania lesov, najmä v súlade s princípmi prírode blízkeho hospodárenia. Pre úspešnosť týchto opatrení bude dôležité upraviť pohlavnú a vekovú štruktúru všetkých druhov raticovej zveri a znížiť počet stavov raticovej zveri.
  2. Lesy a drevo -  V tejto oblasti ide o zvyšovanie príspevku lesnícko-drevárskeho sektora k hospodárskemu rozvoju a zamestnanosti, tvorbe vyššej pridanej hodnoty, zlepšovaniu ochrany životného prostredia a zmierňovaniu vplyvov zmeny klímy. Preto bude potrebné napr. zefektívňovať využívanie domácich zdrojov surového dreva ich lepším zhodnocovaním a zvyšovaním domácej spotreby dreva. Táto oblasť bude vyžadovať investície napr. do technologickej modernizácie, výskumu a inovácií v odvetviach lesnícko-drevárskeho sektora s ohľadom na disponibilný objemový a kvalitatívny potenciál dreva v lesoch Slovenskej republiky.
  3. Lesy a moderné technológie – Opatrenia na zabezpečenie zvýšenia investícií do zavádzania a širšieho využívania environmentálne priaznivých, nových a moderných technológií a techniky najmä v oblasti pestovania lesa. Podporou lesníckotechnických melioračných opatrení v povodí bude cieľom zlepšiť najmä vodný režim a zvýšiť protieróznu funkciu lesa. Cieľom bude aj podpora rozvoja, vzdelávania, výskumu a implementácia nástrojov využívania hromadných dát získaných z diaľkového prieskumu Zeme.
  4. Lesy a spoločnosť – Cieľom bude posilnenie medzisektorovej kooperácie, integrácie politík a tvorba partnerstiev a vytvorenie efektívnej kombinácie nástrojov verejnej politiky na zlepšenie obhospodarovania a konkurencieschopnosti neštátnych lesov malých výmer.
  5. Lesy a verejná politika – V tejto oblasti chceme napr. zaviesť mechanizmy platieb za ekosystémové služby lesov, ktoré by vyhoveli požiadavkám spoločnosti na zvýšenú produkciu netrhových ekosystémových služieb lesa a motivovali obhospodarovateľov lesa. Dôležitým cieľom bude zavedenie účinnejších, verejno-súkromných a súkromných mechanizmov platieb za ekosystémové služby lesa. Na zabezpečenie trvalej udržateľnosti lesných majetkov je potrebné zavedenie mechanizmov zmierňovania ekonomických dosahov v súvislosti s odstraňovaním následkov mimoriadnych krízových situácií pre obhospodarovateľov lesa, ako sú účinné úľavy daní, finančný fond na solidárne poistné mechanizmy alebo finančné podpory.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood