Facebook Statistics

Aktuality

Slovensko potrebuje odvážnu zmenu

08-03-2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) dnes predstavilo zásadné kritériá pre uchádzačov na funkciu generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Pre chod kľúčovej inštitúcie slovenského agrosektora je predovšetkým dôležitá jej stabilizácia vo vedení. Agrorezort preto hľadá odvážneho manažéra, ktorý pomôže vedeniu ministerstva priniesť zmenu a poriadok v krajine. Hlavným garantom transparentného výberu na tento post bude široká odborná komisia. Záujemca má na prihlásenie 4 týždne. 

Pôdohospodárska platobná agentúra ako akreditovaný orgán štátnej správy zabezpečuje administratívnu činnosť pri poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve. Na čele tejto inštitúcie je generálny riaditeľ, ktorý dohliada na zásadné procesy pri prerozdeľovaní prostriedkov do viacerých odvetví slovenského pôdohospodárstva.

„S plnou vážnosťou a dlhší čas si uvedomujeme dianie okolo PPA. Agentúra je kľúčovým partnerom pre všetkých, ktorí pôsobia v agrosektore a preto do jej vedenia potrebujeme mimoriadne kvalitného manažéra. Je to veľká, ako i náročná výzva pre každého čestného aj odhodlaného profesionála, ktorému na našej lepšej krajine skutočne záleží,“ povedal na pondelkovej tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský, ktorý spolu s hosťami dnes predstavil kritériá výberového rozhovoru na funkciu generálneho riaditeľa PPA.

Súčasťou požiadaviek bude aj predloženie dokumentu s názvom Projekt zabezpečenia transparentnosti, modernizácie, digitalizácie a zlepšenia reputácie PPA. „Našim cieľom je transparentne nájsť vhodnú uchádzačku alebo uchádzača na túto pozíciu. Preto za týmto účelom zriaďujeme širšiu výberovú komisiu, ktorá potom pánovi ministrovi odporučí najvhodnejšieho kandidáta,“ ozrejmil štátny tajomník MPRV SR Martin Fecko, ktorý bude zároveň predsedom uvedenej výberovej komisie.

Od úspešného uchádzača sa očakáva predovšetkým vysoká odbornosť a osobná integrita. „Ministerstvo si uvedomuje dôležitosť, extrémnu náročnosť a spoločenskú zodpovednosť danej pozície a preto očakávame od uchádzačov mimoriadne manažérske schopnosti a viaceré odborné znalosti na výkon tejto funkcie,“ uviedla generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR Vladimíra Fabriciusová. Výberový rozhovor bude mať jedno kolo a  spočíva vo verejnom rozhovore vedeným výberovou komisiou.

Pri tvorbe požiadaviek na nového šéfa PPA postupovalo ministerstvo na základe Metodiky vedenia výberových rozhovorov na pozície vrcholových manažérov, ktorú vypracoval Martin Jakubek z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a ktorý je jedným z členov tejto komisie.

Predloženie prihlášok do výberu generálneho riaditeľa PPA bude otvorené do 6. apríla 2021. Výberový rozhovor bude mať jedno kolo a uskutoční sa 19. apríla 2021 v priestoroch budovy MPRV SR. Prípadné zmeny termínu, miesta konania, alebo spôsobu realizácie výberového rozhovoru (fyzicky/online) sa prispôsobia vývoju mimoriadnej situácie v súvislosti s aktuálnymi pandemickými opatreniami.

Ak bude výberový rozhovor úspešný a minister sa stotožní s odporúčaním výberovej komisie, meno nového šéfa PPA by sa verejnosť mala dozvedieť do 3 dní od jeho uskutočnenia. Vymenovanie ministrom MPRV SR sa predpokladá na máj - jún 2021.

MPRV SR vytvorilo aj špeciálny kontakt (vrgrppa@land.gov.sk; +421 2 59 266 249), na ktorý sa môžu obrátiť všetci záujemcovia o pozíciu v prípade akýchkoľvek otázok.

Všetky kritériá na uchádzačov spolu aj s termínmi nájdete na webovom sídle, v sekcii Výberové konanie: https://bit.ly/2MNc8qw.

Zoznam členov výberovej komisie (predseda + 14 členov):

Predseda:

Ing. Martin Fecko, MPRV SR, štátny tajomník

Členovia:

Ing. Fabriciusová Vladimíra, PhD., MPRV SR, Generálna tajomníčka služobného úradu
Prof. Ing. Fabrika Marek, PhD., Lesnícka fakulta Technickej univerzity Zvolen, Dekan
Ing. Hudec Matej, MPRV SR, Sekcia politiky a zahraničnej spolupráce
Ing. Jakab Július, Vedúci Úradu vlády SR
PhDr. Jakubek Martin, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra psychológie   
Ing. Jančík Ľuboš, PhD., Ministerstvo financií SR, štátny tajomník
Mgr. Kremský Peter, poslanec NR SR, Predseda výboru pre hospodárstvo a podnikanie
Doc. Ing. Lančarič Drahoslav, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Prorektor
Ing. Marušáková Ľudmila, PhD., MPRV SR, generálna riaditeľka Kancelárie ministra
Vanda Tuchyňová, Občianske združenie Proti korupcii, predsedníčka občianskeho združenia       
Ing. Belina Peter, PhD., MPH, Regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry Zvolen
Mgr. Zubriczká Marcela, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Sekcia financovania fondov, generálna riaditeľka
Ing. Lukáš Sojka, Finančná správa SR SR, Sekcia informatiky, generálny riaditeľ
PhDr. Peter Goliaš, Inštitút pre ekonomické a sociálne otázky INEKO, riaditeľ                     

Náhradní členovia:

Mgr. Peškovičová Dana, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Odbor manažmentu projektov a vonkajších vzťahov, riaditeľka
Ing. Martin Kováč, Spoločná hospodárska správa, riaditeľ


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood