Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slovensko je siedme v rámci Európy v ukladaní uhlíka v lesoch

16-11-2021

Lesnatosť v Slovenskej republike v roku 2020 dosiahla takmer 45 % územia. To radí Slovensko na 7. miesto spomedzi štátov Európskej únie. Výmera lesa v SR dosiahla takmer 2 mil. ha, od roku 1990 sa priemerne každoročne zvyšuje o 993 ha. Vyplýva to zo Správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2020 (tzv. Zelená správa), ktorú dnes poslancom Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) predstavil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan na rokovaní Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Za minulý rok prirástlo v slovenských lesoch 12 mil. m3 dreva. Oproti tomu sa vyťažilo len 7,5 mil. m3, čo je najnižší objem ťažby dreva od roku 2005.

V našich lesoch sa spomedzi všetkých európskych krajín nachádza aj najvyššia zásoba odumretého dreva s hrúbkou 10 cm a viac.

Lesy so svojou schopnosťou ukladať uhlík sú našim kľúčovým nástrojom v boji s klimatickou zmenou. Slovensko je v množstve uloženého uhlíka na 1 ha lesa na siedmom mieste zo 43 európskych krajín. Zároveň u nás neustále zvyšujeme množstvo uhlíka uloženého vo výrobkoch z dreva, čím rovnako prispievame k znižovaniu koncentrácie CO2 v atmosfére,“ uviedol na tlačovej konferencii minister Vlčan a dodal: To, že nám rastie lesnatosť, objem dreva a množstvo uloženého uhlíka v našich lesoch svedčí o tom, že reči o ich drancovaní sa nezakladajú na pravde. Naopak, svedčí to o tom, že naši lesníci sú dobrými hospodármi a pestovateľmi lesa.“

Ťažba v národných parkoch klesla oproti predchádzajúcemu obdobiu o tretinu, v ostatných lesoch sa ťaží dvojnásobne viac. Zároveň v hospodárskych lesoch sa ukladá viac uhlíka, pričom najintenzívnejšie sa ukladá uhlík pri pestovaní rýchlorastúcich drevín.

„Na zabránenie rozpadu lesov a udržanie všetkých ich funkcií vrátane produkcie drevnej hmoty, ukladania uhlíka a zadržiavania vody v krajine je v podmienkach zmeny klímy nevyhnutná realizácia vhodných adaptačných opatrení. Perspektívne je široké uplatňovanie princípov prírode blízkeho obhospodarovania lesov. Rád by som zdôraznil, že v národných parkoch sa už dnes uplatňujú výlučne tieto princípy a už dnes sa ani jeden strom v slovenských lesoch nevyrúbe bez súhlasu štátnej ochrany prírody,“ uviedol riaditeľ Národného lesníckeho centra Peter Balogh.

Celú Správu o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2020 zverejní MPRV SR na webovej stránke.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood