Facebook Statistics

Aktuality

Predbežná informácia

30-05-2017

(podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

1. Pripravovaný právny predpis:

Zákon z .............. 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

2. Základné ciele právnej úpravy:

  • precizovanie znenia doterajších ustanovení o neprimeraných podmienok s ohľadom na skúsenosti získané kontrolnými orgánmi v aplikačnej praxi,
  • ustanovenie nových špecifických neprimeraných podmienok vrátane generálnej klauzuly neprimeranej podmienky na základe poznatkov z vývoja obchodných vzťahov medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín a na základe skúseností z aplikačnej praxe,
  • samostatná úprava kontrolného procesu,
  • zavedenie úlohy ministerstva ako koordinačného, poradenského a mediačného orgánu v procese uzatvárania zmlúv o dodávke potravín.

3. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2.

4. Zhodnotenie súčasného stavu:

Aplikačná prax potvrdila potrebu rozšírenia výpočtu neprimeraných obchodných podmienok a najmä zavedenie samostatného procesu kontroly v danej oblasti, a to najmä s ohľadom na časté obchádzanie v súčasnosti platnej a účinnej právnej úpravy.

Kontaktné údaje

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Sekcia potravinárstva a obchodu, odbor potravinárstva a obchodnej politiky
Dobrovičova 12,
812 66 Bratislava
telefón: +421 2 59 266 561 klapka 561

email: martin.zatko@land.gov.sk

5. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania:

07/2017


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood