Facebook Statistics

Aktuality

Predbežná informácia

12-10-2016

1. Pripravovaný právny predpis: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015  Z. z.

2. Základné ciele právnej úpravy:

Základným cieľom navrhovanej novely nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z. je upraviť príslušné ustanovenia týkajúce  sa spresnenia určitých postupov, pokiaľ ide o poskytovanie  podpory za neprojektové opatrenia a dosiahnuť tak ich lepšiu vypovedateľnosť. V návrhu nariadenia vlády sa najmä ustanovuje, v ktorých prípadoch môže žiadateľ o poskytnutie podpory požiadať o rozšírenie záväzku alebo o zvýšenie výmery dielu pôdneho bloku a spresňujú sa podmienky zabezpečenia rozboru pôdnych vzoriek. Návrh nariadenia vlády obsahuje ďalšie úpravy vyplývajúce z aplikačnej praxe  pri poskytovaní podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka 2014 – 2020.

3. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy navrhovanej novely nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z. v znení nariadenia vlády  Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z. formou zasielania podnetov alebo návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2.

Kontaktné údaje

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
telefón: +421 2 592 66 432
email: zuzana.gergelova@land.gov.sk

4. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania:

Január  2017


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood