Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Pozvánka na workshop

13-04-2018

Vážené dámy a vážení páni,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno - poradenským centrom pre EŠIF NSK si Vás dovoľuje pozvať na workshop, ktorého cieľom bude prezentácia výzvy v rámci ŠC 2.1.1 - Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.

Miesto: Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01, Kongresová sála - kapacita 220 osôb
Dátum: 03.máj 2018
Čas: 10:00 hod

Z kapacitných dôvodov si Vás dovoľujeme poprosiť o zaslanie menného zoznamu max.2 nominovaných zástupcov na mailovú adresu [email protected] najneskôr do 25.4.2018 do 12:00 hod. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood