Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznámenie o strategickom dokumente – Národný lesnícky program SR pre obdobie rokov 2022 – 2030 „LESY PRE SPOLOČNOSŤ“

05-12-2022

Národný lesnícky program Slovenskej republiky pre obdobie rokov 2022 – 2030 „LESY PRE SPOLOČNOSŤ“ (ďalej len „NLP SR“) predstavuje základný lesnícko-politický dokument, dôležitý nástroj na zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, medzirezortnej spolupráce a plnenia medzinárodných záväzkov súvisiacich s lesmi a lesným hospodárstvom.

Východiskom pri tvorbe NLP SR bol samostatne vypracovaný dokument „Národný lesnícky program Slovenskej republiky 2021 – 2030, Lesy pre spoločnosť: Vstupná správa“ .

Celý proces tvorby NLP SR sa riadil Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií, ktorú schválila vláda SR v roku 2017. NLP SR bol pripravovaný participatívnym spôsobom a tento proces bol zabezpečovaný prostredníctvom Národného lesníckeho centra vo Zvolene a za pomoci skúseného a vo verejnom obstarávaní vybratého facilitátora – odborníka vo vedení komunikácie. Vedenie procesu tzv. treťou stranou, t. j. aktérom, ktorý nie je zainteresovaný do obsahu samotnej verejnej politiky, zabezpečilo vytvorenie priestoru pre diskusiu umožňujúcu vyjadrenie aj veľmi odlišných názorov a priorít. Podrobné informácie o realizovanom participatívnom procese popisuje Správa spoločnosti PDCS z participatívneho procesu prípravy NLP SR, ktorá je sprievodným materiálom stratégie. NLP SR je koncipovaný ako dokument, ktorý sa zameriava na usmernenie aktivít a investícií pre dosiahnutie definovanej vízie a globálnych cieľov v lesnom hospodárstve SR.

Víziou NLP SR je riadenie lesov a lesného hospodárstva založené na včasných a presných informáciách, interdisciplinárnom prístupe a účasti zainteresovaných strán na všetkých úrovniach, ktoré zabezpečí zachovanie biodiverzity, trvalo udržateľný rozvoj a kvalitu života obyvateľstva. Naplnenie vízie NLP SR bude zabezpečené prostredníctvom štruktúry strategických a špecifických cieľov a opatrení. NLP SR má 17 strategických cieľov, 33 špecifických cieľov a 102 opatrení, pričom vo všeobecnosti sa pozornosť venuje 3 globálnym oblastiam, zachytávajúcim dôležité ekonomické, environmentálne a spoločenské ciele, ktoré je potrebné v rámci stratégie riešiť komplexným spôsobom. Mechanizmy pôsobenia opatrení sú komplexne prepojené a často prispievajú k naplneniu viacerých cieľov súčasne. Ide o tieto 3 globálne ciele NLP SR:

  1. Lesné hospodárstvo ako základ modernej bioekonomiky. 
  2. Diverzifikované lesy pripravené lepšie odolávať zmene klímy a zmierňovať jej dosahy.
  3. Prosperujúca spoločnosť nekonfliktne využívajúca všetky funkcie lesov.

Kvantifikácia indikatívnych finančných rámcov, vyčíslených pri jednotlivých opatreniach, naráža na veľkú mieru neistoty, ktorá súvisí s tým, že v rámci tvorby NLP SR nie je možné rozhodnúť ani špecifikovať, koľko a ako zameraných investícií bude podporených zo štátneho rozpočtu, fondov Európskej únie, súkromných a verejných zdrojov v priebehu obdobia jeho realizácie, pričom tieto sú pre realizáciu stanovených opatrení ako zdroje financovania kľúčové. NLP SR tak poskytuje indikatívny finančný rámec pre zameranie investícií z jednotlivých zdrojov.

Stanoviská k oznámeniu o NLP SR je možné zaslať na adresu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva, odbor lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva, Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava, ako aj e-mailom na adresu: [email protected] do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia, t. j. do 23.12.2022.

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  je možné uskutočniť, v súlade s § 65g ods. 1 zákona, formou pripomienkovania oznámenia o NLP SR zaslaním písomného stanoviska na vyššie uvedenú adresu.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood