Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznámenie o strategickom dokumente Národný lesnícky program SR 2025-2030

07-02-2024

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Oznámenie o strategickom dokumente Národný lesnícky program Slovenskej republiky pre obdobie rokov 2025 – 2030 „LESY PRE SPOLOČNOSŤ“.

Stanoviská verejnosti k tomuto oznámeniu je možné predkladať do 15 dní od dátumu zverejnenia tohto oznámenia na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
Odbor lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

e-mail: [email protected]

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood