Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

16-02-2021

RO pre IROP informuje, že v mesiaci marec 2021 na webovom sídle www.mpsr.sk plánuje zverejniť Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.

Hlavným zameraním výzvy je zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Jedná sa o otvorenú výzvu do vyčerpania alokácie, pričom indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 17 mil. EUR (zdroj EÚ). Oprávneným územím na podporu pre typy aktivít udržateľného mestského rozvoja (a., c. – i.), je územie mestských funkčných oblastí s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja. Oprávneným územím na podporu pre typ aktivity regenerácia vnútroblokov sídlisk je celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja.

Oprávnení žiadatelia:

 • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),
 • samosprávny kraj,
 • verejná vysoká škola,
 • štátna vysoká škola,
 • súkromná vysoká škola (právnická osoba; podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka),
 • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy , štátna príspevková organizácia, štátna rozpočtová organizácia),
 • mimovládna organizácia a občianske združenie (nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia),
 • Národná diaľničná spoločnosť a. s.,
 • Slovenská správa ciest,
 • spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Oprávnené aktivity:

 1. opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií;
 1. prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy;
 2. mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie  poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí;
 3. aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;
 4. zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);
 5. v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;
 6. multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami;
 7. budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí;
 8. regenerácia (úprava/revitalizácia existujúcich priestorov) vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood