Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

28-03-2019

RO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk zverejní Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44.

Hlavným zameraním výzvy je podpora infraštruktúry regionálnych ciest II. a III. triedy prostredníctvom ich rekonštrukcie, modernizácie a výstavby s cieľom zlepšenia dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 101 143 798 EUR (zdroj EÚ).

Pozn.: N/A znamená, že pre príslušné územie sa výzva nevyhlasuje.      

Oprávnení žiadatelia:

  • samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy,
  • Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník ciest II. a III. triedy,
  • Mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy,
  • právnická osoba podľa osobitných predpisov (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka),
  • organizácia zriadená vyšším územným celkom za účelom výstavby, správy a údržby ciest.

Oprávnené aktivity:

  • rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy),
  • výstavba nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy),
  • príprava projektovej dokumentácie, vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie (oprávnená len v kombinácii s aktivitami vyššie).

Minimálna výška pomoci: nie je stanovená.

Maximálna výška pomoci: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 8 000 000 Eur.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood