Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Online prieskum pre všetkých poľnohospodárov EÚ

15-03-2024

Európska komisia spustila online prieskum pre poľnohospodárov k zjednodušeniu administratívnej záťaži v Spoločnej poľnohospodárskej politike. Prieskum je otvorený do 8. apríla 2024 a jeho súčasťou sú krátke otázky, v rámci ktorých sa poľnohospodári môžu vyjadriť k viacerým oblastiam, ktoré im spôsobujú nadmernú administratívnu záťaž. Tento prieskum pomôže Európskej komisii identifikovať hlavné administratívne prekážky, ktorým poľnohospodári čelia. Jeho výsledky budú zahrnuté do podrobnejšej analýzy, ktorá bude zverejnená na jeseň 2024.

Link na prieskum tu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Consultation_EU_Simplification_2024rs_point_of_view_2024

Link na tlačovú správu EK: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_1341

Viac info o výzve tu: https://agriculture.ec.europa.eu/consultations/farmers-consultation-simplification_en


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood