Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Nerešpektovanie hodnôt krajiny

23-04-2021

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský žiada Ministra životného prostredia SR Jána Budaja, aby vyhlášku, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny do odstránenia zásadných rozporov pozastavil. Dôvodom je výrazné a nedostatočne odôvodnené obmedzenie využívania poľnohospodárskej a lesnej krajiny.

V celej doterajšej histórii nikdy nenastala situácia, že by niektorí minister odobril svojim podpisom vyhlášku, pri ktorej nebolo odstránených toľko zásadných rozporov s ostatnými ministerstvami, ako sa stalo v tomto prípade.

Minister Ján Mičovský dnes oficiálne listom požiadal šéfa envirorezortu Jána Budaja, aby vyhlášku, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nepredkladal na vyhlásenie do Zbierky zákonov skôr, ako sa uskutočnia odborné rokovania s cieľom dosiahnutia dohody na takej úprave k nedoriešeným rozporom, ktorá by minimalizovala negatívne dopady na činnosti v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva.

Minister Budaj na svojej štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol, že k tejto vyhláške má doslova písomný súhlas z ministerstva pôdohospodárstva. MPRV SR takéto tvrdenie zásadne odmieta. MPRV SR nevydalo žiaden takýto písomný súhlas.

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa s aktuálnym znením vyhlášky nestotožňuje. Problémom však nie je ochrana vlka dravého, ktorú rezort rešpektuje. Zásadným rozporom tejto vyhlášky je výrazné obmedzenie využívania poľnohospodárskej a lesnej krajiny, s ktorou rezort pôdohospodárstva  nemôže súhlasiť,“ uviedol šéf agrorezrotu Ján Mičovský.

Agrorezort rešpektuje zaradenie vlka medzi chránené živočíchy a pevne verí, že rezort životného prostredia sa bude k manažovaniu tohto druhu správať zodpovedne a začne aj s jeho monitoringom a následne aj výsledky monitoringu zverejní, nakoľko doteraz tomu tak nebolo.

MPRV SR však negatívne vníma rozhodnutie podpísania tejto vyhlášky ako celku. Envirorezort tak učinil napriek mnohým, zásadným a pragmatickým pripomienkam zo strany poľnohospodárov, chovateľov, včelárov, lesníkov a samotného rezortu pôdohospodárstva.

Tento krok zo strany MŽP SR bude mať negatívny dopad na podnikateľské a chovateľské prostredie nielen na vidieku, ale aj na celkový rozvoj krajiny, pôdohospodárstva a potravinárstva. Neodstránené rozpory vzniknuté po medzirezortnom pripomienkovom konaní sú dôsledkom absencie odbornej diskusie počas prípravy vyhlášky. Napriek snahe rezortu pôdohospodárstva, v legislatívnom procese týkajúceho sa prerokovania rozporov k návrhu uvedenej vyhlášky nedošlo k riadnemu odbornému prerokovaniu zásadných pripomienok a odstráneniu zásadných rozporov.

Vyhláška bola pritom ostro kritizovaná z mnohých strán počas celého procesu. Jej stiahnutie požadovalo viacero subjektov. Ako sa na základe odborných ohlasov počas medzirezortného pripomienkového konania ukázalo, neuvážený návrh by mal výrazne negatívne dopady nie len na chov hospodárskych zvierat, ale nepriamo aj na slobodu pohybu ľudí v prírode a biotop voľne žijúcej zveri a živočíchov. Svedčí o tom aj fakt, že k návrhu bolo predložených celkom 301 pripomienok a z toho až 189 zásadných. MPRV SR považuje túto vyhlášku za odborne a manažérsky nezvládnutú.

Envirorezort by sa už naďalej nemal báť výzvy vybudovať na ochranu prírody nový, efektívny právny predpis tejto vlády tak, ako bolo deklarované v programovom vyhlásení vlády. MPRV SR je pripravené participovať na tvorbe tejto legislatívy.

MŽP SR sa svojím prístupom opakovane zbavuje zodpovednosti. Presadzuje návrhy, ktoré síce vyhovujú časti spoločnosti, ale nejako nekompenzujú straty a škody spôsobené na vidieku. Envirorezort vyhlášku pomyselne zabalil a presadil pod rúškom podpory ochrany vlka dravého, s ktorého ochranou sa MPRV SR stotožnilo. Niektoré kľúčové časti vyhlášky, ktoré envirorezort navonok nekomunikoval, predstavujú zásadnú hrozbu pre krajinu. Ochrana prírody a krajiny sa nemôže vykonávať od stola, ale musí smerovať z vidieka nahor a musí byť založená na odborných argumentoch a faktoch, nie na pocitoch. Téma ochrany krajiny a prírody musí byť téma, ktorá skutočne pomôže Slovensku a nemala by sa za žiadnych okolností zneužívať.

Rezort pôdohospodárstva chápe úlohu a záujmy ochrany prírody, ale rovnaký prístup očakáva pri ochrane hodnôt vidieka a jeho obyvateľov.

List Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského, obsahujúci odborné argumenty nájdete nižšie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood