Facebook Statistics

Aktuality

Návrh systému riadenia rizík v poľnohospodárstve (rizikový fond) – podklad pre konzultácie s dotknutou podnikovou sférou

25-05-2020

cieľom uskutočniť verejnú diskusiu k závažnej celospoločenskej téme, ktorou je potreba riadenia rizík v poľnohospodárstve, si vás dovoľujeme informovať o zverejnení podkladu pre konzultácie s dotknutou podnikovou sférou. Podklad obsahuje predkladaciu správu, analýzu vplyvov, doložku vplyvov, vlastný materiál, obsahovú náplň zákona o rizikovom fonde, schému fungovania rizikového fondu a prehľad nástrojov riadenia rizík v poľnohospodárstve v rámci členských krajín EÚ. Konečným výsledkom tejto diskusie a výstupom z tohto materiálu je návrh zákona o fonde ťažko poistiteľných a nepoistiteľných rizík v poľnohospodárstve.

Podklad pre konzultácie s dotknutou podnikovou sférou je totožný s prílohami k predbežnej informácii.

Materiál je možné pripomienkovať v lehote 30 dní od zverejnenia na webovom sídle ministerstva, formou uvedenou v podklade.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood