Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Nariadenie Európskej únie proti odlesňovaniu a degradácii lesov na celom svete

19-04-2023

Európska únia pripravuje nariadenie proti odlesňovaniu a degradácii lesov na celom svete, na ktorých má podiel.

Očakáva sa, že pripravované nariadenie Európsky parlament a Rada Európskej únie schvália v apríli alebo v máji 2023. Nariadenie vojde do účinnosti 18 mesiacov po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Termínom nadobudnutia účinnosti nariadenia na obmedzenie odlesňovania a degradácie lesov, na ktorých má podiel Európska únia bude pravdepodobne január 2025.

Nariadenie sa okrem komodít ako palma olejnatá, sója, káva, kakao, hovädzí dobytok a kaučuk a výrobkov z nich dotkne aj komodity drevo. Nariadenie sa okrem produkcie v rámci krajín EÚ týka aj dovozov z tretích krajín a vývozov z Európskej únie.

Pre drevo a výrobky z dreva bude však ešte 3 roky, od nadobudnutia účinnosti nového nariadenia, platiť nariadenie EUTR (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva) pre to drevo, ktoré bolo vyťažené pred nadobudnutím platnosti nového nariadenia a pre výrobky z tohto dreva. Ide o drevo a výrobky z dreva uvedené v prílohe nariadenia EUTR.

Informácie k pripravovanému nariadeniu môžete nájsť na stránke Európskej komisie Tlačový kútik | Európska komisia (europa.eu)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood