Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Na podporu pestovateľov v špeciálnej rastlinnej výrobe, vinohradníkov a chovateľov rýb pôjde až 16 miliónov EUR, vyhlasujeme výzvu

14-12-2022

Pestovatelia zeleniny, ovocia, vinohradníci a chovatelia rýb budú môcť svoje žiadosti o finančnú pomoc podávať od 15.12.2022; 00:00 hod. do 30.12.2022; 12:00 hod. cez Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC). Pôvodne bolo na pomoc plánovaných 15 miliónov EUR, agrorezort však našiel ďalšie zdroje a pre pestovateľov a chovateľov rýb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyčlenilo 16 miliónov EUR cez Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine.

NPPC po vyhodnotení žiadostí bude úspešným žiadateľom posielať peniaze v I. kvartáli 2023, tak ako bolo avizované ešte v októbri: ,,Uvedomujeme si zložitosť situácie v akej sa ocitol celý agrosektor vplyvom inflácie, nárastu cien energií a ďalších výrobných vstupov. Po pomoci pre chovateľov a potravinárov sme pripravili pomoc aj pre špeciálnu rastlinnú výrobu, teda pre pestovateľov ovocia, zeleniny, viniča, zemiakov, cukrovej repy, chmeľu, strukovín. Do tejto schémy sme zaradili aj rybolov a podporu akvakultúry. Chcel by som zdôrazniť, že pomoc je určená aj pre pestovateľov v skleníkoch a fóliovníkoch,“ pripomenul minister Samuel Vlčan.

Výška podpory v špeciálnej rastlinnej výrobe sa stanoví ako súčin plochy podporenej plodiny v hektároch a paušálnej sadzby v eurách na jeden hektár pôdy.

Výška pomoci na podporu zakrytých plôch sa stanoví ako súčin plochy vysadenej plodinami jednej skupiny energetickej intenzity v hektároch a paušálnej sadzby v eurách na jeden hektár zakrytej plochy.

 Výška pomoci v sektore rybolovu a akvakultúry sa stanoví  nasledovne:

  1. Sektor chovu nížinných druhov rýb (sektor rybnikárstva)

Maximálna sadzba 100 EUR na hektár rybníka alebo malej vodnej nádrže a 25 EUR na m3 liahne a odchovne.

  1. Sektor chovu lososovitých druhov rýb (sektor pstruhárstva)

Maximálna sadzba 100 EUR na hektár rybníka, 25 EUR na m3 liahne a odchovne a sadzba 3 EUR na m3 plastovej nádrže, betónovej nádrže, žľabu a klietky.

  1. RAS (recirkulačný systém)

Maximálna sadzba 50 EUR na m3 RAS.

Maximálna výška podpory predstavuje 250 000 EUR  na podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe a 300 000 EUR na podnik pôsobiaci v sektore rybolovu a akvakultúry.

Na účel výpočtu predbežnej výšky pomoci pripravilo NPPC koncom novembra kalkulačku, v ktorej si mohli záujemcovia vyrátať, na akú pomoc budú mať nárok: https://lnk.sk/amve po splnení kritérií oprávnenosti, medzi ktorými sú vyrovnané záväzky so štátom, bezúhonnosť a činnosť spadajúca do pod špeciálnu rastlinnú výrobu a chov rýb. 

V prípade  doplňujúcich  otázok  alebo  akýchkoľvek nejasností  pri  vypĺňaní  formulára, žiadateľ môže kontaktovať centrum podpory NPPC zaslaním emailu na adresu: [email protected]

Všetky informácie k predmetnej výzve sú zverejnené na webe NPPC.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood