Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

21-05-2020

Názov a sídlo organizácie:
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Výstavná 4
949 01 Nitra

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Riadiaca prax: minimálne 3 roky v riadiacej funkcii

Skúsenosť s riadením podniku v kríze

Špecifické kritériá a požiadavky:

Znalosť legislatívy: zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov; zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov; zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov; zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov; znalosť ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti štátneho podniku.
Manažérske, komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti.

Podmienkou účasti na výberovom konaní je zaslanie návrhu stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik v rámcoch aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR (krátkodobý, strednodobý, dlhodobý horizont), formou písomného dokumentu v rozsahu max. 10 strán A4.  Pri spracovaní stratégie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov.

Vítané sú: znalosť a ovládanie cudzích jazykov, skúsenosti s organizovaním výstav na národnej a medzinárodnej úrovni, rôzne certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona
č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania
Fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe
Osobný dotazník
Návrh stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku (krátkodobý, strednodobý, dlhodobý horizont – v rozsahu max. 10 strán A4)
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a v prílohách – požadovaných dokladoch
Písomný súhlas so zverejnením životopisu
Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doplňujúce informácie:

Výberové konanie bude prebiehať dvoma kolami výberu a uskutoční sa písomnou a ústnou formou. Úspešní uchádzači z prvého kola postúpia do druhého kola výberového konania.

Úspešný uchádzač podľa poradia na účely preukázania bezúhonnosti poskytne zamestnávateľovi  pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu údaje v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK riaditeľ agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p.“ do 14 dní (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood