Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Medzinárodná odborná konferencia o budúcnosti lesného hospodárstva priniesla užitočné závery

04-05-2023

Medzinárodná odborná konferencia ,,ZASAHOVAŤ ČI NEZASAHOVAŤ DO LESOV?" s účasťou expertov na lesné hospodárstvo a pestovanie lesa z Rakúska, Talianska, ako aj slovenských odborníkov z radov lesníkov, akademickej obce a ochranárskych autorít celý deň na výstavisku agrokomplex v Nitre hľadali odpoveď na otázku, či bude prínosnejšie pre našu spoločnosť a budúcnosť Slovenska, ak človek bude alebo nebude zasahovať do lesov. Konferenciu zorganizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Národným lesníckym centrom.

,,Už niekoľko rokov pozorujeme, že sa v spoločnosti vyhrocujú pozície lesníci verzus ochranári. Sme toho názoru, že táto polarizácia neprináša pre spoločnosť žiadny úžitok, naopak, škodí jej. Preto sme ako odborný garant zastrešili túto konferenciu, ktorá má predovšetkým prispieť k odbornej, faktami a skúsenosťami podloženej a slušnej diskusii o tom, ako si, ako spoločnosť, predstavujeme ďalší prístup k hospodáreniu v našich lesoch," uviedol generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Peter Balogh.

Účastníci konferencie v panelovej diskusii dospeli k nasledovným záverom:

  1. Lesnícko-drevársky sektor akceptuje environmentálne ciele Európskej únie a je pripravený ich plniť. Apeluje však na dôslednejšiu analýzu ich vplyvov a nesúhlasí s prijímaním akýchkoľvek ambicióznejších cieľov, ako Slovensku vyplývajú z medzinárodných záväzkov.
  2. Ochrana prírody berie na vedomie požiadavku vlastníkov pôdy na rešpektovanie súkromného vlastníctva a princípu dobrovoľnosti a transparentnosti spolupráce s vlastníkmi pôdy pri dosahovaní cieľov ochrany prírody, napríklad pri zonáciách chránených území.
  3. Lesnícko-drevársky sektor sa nechce a nemôže stať v takej lesnatej a lesnícky vyspelej krajine akou Slovensko je, stratovým odvetvím odkázaným len na verejné zdroje. Naopak, je pripravené generovať zdroje, a byť základňou udržateľnej bioekonomiky založenej na dreve.
  4. Lesníctvo je preto s cieľom dosiahnuť vyššie menované pripravené v spolupráci s ochranou prírody prispôsobiť svoje postupy novým potrebám, zavádzať prírode blízke hospodárenie v lesoch chránených území aj mimo nich, pestovať odolné lesy adaptované na zmenu klímy, a trvalo poskytovať ekosystémové služby lesov pre verejnosť.  
  5. Lesnícko-drevársky sektor rešpektuje potrebu existencie bezzásahových území, ich rozsah a lokalizácia by však mala byť predmetom odbornej a spoločenskej diskusie.

Záznam tlačovej konferencie je zverejnený tu:  https://fb.watch/kjw4S_JRQe/


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood