Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Lesnícka priorita Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na rok 2021

17-02-2021

Jednou z hlavných úloh Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a Národného lesníckeho centra Zvolen (NLC) v oblasti lesného hospodárstva v roku 2021 je vypracovať nový strategický dokument s názvom Národný lesnícky program (NLP) Slovenskej republiky na obdobie rokov 2022 - 2030 s podtitulom „Lesy pre spoločnosť“. Do tvorby sa môže zapojiť aj široká verejnosť.

Ide o významný národný dokument, prostredníctvom ktorého štát realizuje svoje zámery v oblasti lesníckej politiky.  Vyplýva to z medzinárodných dohôd, na ktorých realizácii sa Slovenská republika intenzívne podieľa.

V súčasnosti sa koncepcia NLP stala dôležitým nástrojom na dosiahnutie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov spôsobom, ktorý rešpektuje národnú suverenitu a je v súlade so špecifickými národnými podmienkami. 

Národné lesnícke centrum zriadilo webové sídlo a širokej verejnosti tak dáva možnosť zapojiť sa do tvorby tohto dokumentu a zároveň príležitosť vyjadriť svoj názor na smerovanie lesníctva na Slovensku. Svoj záujem môže verejnosť vyjadriť vyplnením kontaktného formulára na odkaze Mám záujem participovať (nlcsk.org) a zapojiť sa do prípravy Národného lesníckeho programu pre obdobie rokov 2022 – 2030 v rámci jednej z piatich oblastí, ktoré pokrývajú jednotlivé tematické výbory a majú svojich odborných koordinátorov. Výbory sú rozdelené nasledovne:

  • Lesy a klíma; adaptačné opatrenia na zvýšenie odolnosti lesov,
  • Lesy a drevo; ekonomické aspekty a inovácie pri využívaní lesov,
  • Lesy a moderné technológie; infraštruktúra, stroje a zariadenia, IKT,
  • Lesy a spoločnosť; kooperácia, komunikácia a spravovanie lesov,
  • Lesy a verejná politika; nástrojový mix lesníckej politiky.

Medzinárodná diskusia o národných lesníckych programoch (NLP) sa začala ešte v roku 1992 na Konferencii Organizácie spojených národov (OSN) o životnom prostredí a rozvoji. Ďalej pokračovala pod záštitou Medzivládneho panelu o lesoch (IPF), Medzivládneho fóra o lesoch (IFF) a v súčasnosti má významné postavenie v programe Fóra OSN o lesoch (UNFF) a platnej Stratégie EÚ pre lesy.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood