Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Informácie a podmienky k výberu kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry

 


Podmienky pre uchádzačov na funkciu generálneho riaditeľa PPA a podrobné informácie o priebehu výberového rozhovoru

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) zverejňuje harmonogram a podmienky pre uchádzačov do výberu na post generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Pôsobnosť a účel organizácie:

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) bola zriadená zákonom
č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.12.2003. V zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je platobná agentúra orgánom štátnej správy pri poskytovaní podpory a dotácie.

Platobná agentúra  je rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet MPRV SR. Sídlom PPA je  Bratislava.

1. Podmienky, predpoklady a požiadavky pre výberový rozhovor

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Riadiaca prax: minimálne 5 rokov

Znalosť cudzích jazykov: anglický jazyk  - minimálna úroveň B2

Špecifické kritériá a požiadavky:

Predloženie koncepcie a plánu rozvoja PPA v štruktúre priority, vízia, manažérske nástroje, formou písomného dokumentu v rozsahu max. 5 strán vo formáte A4. 

Výber kandidátov pozostáva z nasledovných krokov:

 • zaslanie žiadosti a požadovaných dokladov v stanovenom termíne (15.01.2021)
 • odovzdanie vypracovanej koncepcie a plánu rozvoja PPA v požadovanej štruktúre a rozsahu (15.01.2021)
 • zverejnenie členov výberovej komisie (19.01.2021)
 • kontaktovanie uchádzačov, ktorí splnia podmienky - telefonicky a e-mailom (19.01.2021)
 • výberové rozhovory s kandidátmi online formou (26.01.2021)
 • vyhodnotenie výberu (26.01.2021)
 • vymenovanie vybraného uchádzača/uchádzačky (predpokladaný termín 01.02.2021).

U uchádzačov sa vyžadujú nasledovné schopnosti a skúsenosti:

 • riadiaca, koordinačná a metodická skúsenosť na celoštátnej, prípadne medzinárodnej úrovni v  oblasti prípravy a realizácie implementácie projektov z verejných zdrojov, z fondov Európskej únie
 • preukázateľné skúsenosti s riadením národných a medzinárodných projektov
 • preukázateľné skúsenosti z oblasti finančného manažmentu a controlingu
 • skúsenosti s komunikáciou s riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu, orgánmi vykonávajúcimi následnú kontrolu a audit
 • skúsenosti s komunikáciou s orgánmi Európskej komisie
 • analytické myslenie, integrita osobnosti, schopnosť efektívnej komunikácie, samostatnosť v  rozhodovaní, schopnosť podávať dlhodobo vysoký individuálny pracovný výkon, schopnosť efektívneho vedenia ľudí, prezentačné schopnosti, schopnosť tvoriť stratégie, koncepcie, projekty a analytické dokumenty.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberu
 • Overená fotokópia diplomu osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady
 • Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá vedomosť o problémoch súvisiacich s výkonom jeho predchádzajúcich zamestnaní, ktoré by boli  predmetom verejnej diskusie
 • Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe
 • Koncepcia a plán rozvoja PPA: priority, vízia, manažérske nástroje – v rozsahu max. 5 strán vo formáte A4) - zaslať mailom
 • Predloženie troch referencií, ktoré osvedčia predovšetkým integritu a manažérske schopnosti kandidáta a písomný súhlas s overením/uskutočnením referenčných telefonátov
 • Originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie a v prílohách – požadovaných dokladoch
 • Písomný súhlas so zverejnením životopisu
 • Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov (príloha č.1) pre potreby výberového pohovoru v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane súhlasu s vyhotovením obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov z výberového rozhovoru, verejnej prezentácie na internetových stránkach prevádzkovateľa, sociálnych sieťach alebo prostredníctvom obdobných informačných a komunikačných prostriedkov za účelom informovania verejnosti o procese výberového pohovoru. Zverejnenie nesmie narúšať vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.

Určenie médií, v ktorých bude oznam o vyhlásení výberového konania uverejnený: webové sídlo ministerstva, tlačová agentúra TASR.

Žiadosť o prihlásenie do výberového rozhovoru spolu so všetkými požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „ VR GR Pôdohospodárska platobná agentúra“  do 15.1.2021 (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke) od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Generálna tajomníčka služobného úradu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Koncepciu a plán rozvoja PPA zašlite mailom do 15.1.2021 na e-mailovú adresu: [email protected].

Miesto konania výberových rozhovorov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.

 

2. Zriadenie výberovej komisie, priebeh a vyhodnotenie výberového rozhovoru

Výberový rozhovor uskutočňuje výberová komisia, ktorú zriaďuje a jej členov a 3 náhradníkov vymenúva a odvoláva minister. Za činnosť výberovej komisie zodpovedá predseda výberovej komisie. Výberová komisia má 11 členov a skladá sa z predsedu a z 10 ďalších členov. Počet členov výberovej komisie musí byť nepárny. Predsedom výberovej komisie je štátny tajomník ministerstva. Člen výberovej komisie nesmie byť uchádzačom na funkciu generálneho riaditeľa PPA. Ak člen komisie zistí, že môže byť predpojatý, oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu ministrovi; minister takéhoto člena odvolá a menuje nového člena výberovej komisie.

Žiadosti o účasť spolu s priloženými dokladmi na výberový rozhovor a administratívnu kontrolu vykonajú členovia výberovej komisie poverení ministrom. Administratívnou kontrolou žiadostí o účasť na výberovom rozhovore sa rozumie predovšetkým kontrola:

 1. dodržanie lehoty na doručenie žiadosti,
 2. úplnosti obsahu žiadosti a priložených dokumentov,
 3. splnenie podmienok, predpokladov a požiadaviek pre výberový rozhovor na funkciu generálneho riaditeľa PPA.

Výberová komisia je oprávnená vyžiadať si v prípade pochybnosti originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu, ak na základe predloženej kópie dokladu nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie požiadaviek.

Členovia výberovej komisii, sa v mesiaci január 2021, zúčastnia školenia k Metodike vedenia výberových rozhovorov na pozície vrcholových manažérov.

Výberová komisia zostaví zoznam uchádzačov, ktorých žiadosť o účasť na výberovom rozhovore úspešne prešla administratívnou kontrolou. pred jeho uskutočnením. V pozvánke bude uvedený dátum, miesto a čas konania výberového rozhovoru. MPRV SR zverejní dátum, miesto a čas konania výberového rozhovoru aj na webovom sídle ministerstva, spolu so zoznamom uchádzačov pozvaných na výberový rozhovor a informáciou o spôsobe technického a organizačného zabezpečenia výberového rozhovoru pre verejnosť, formou záznamu z online prenosu uvedeného výberového rozhovoru. Uchádzačom, ktorí neboli pozvaní na výberový rozhovor, túto skutočnosť oznámi výberová komisia spolu s uvedením dôvodu.

Výberový rozhovor sa uskutočňuje vypočutím každého uchádzača jednotlivo. Účelom výberového rozhovoru je overenie odborných a osobnostných predpokladov uchádzača na výkon funkcie generálneho riaditeľa PPA.

Z priebehu výberového rozhovoru sa vyhotovuje audiovizuálny záznam a zápisnica, ktorá obsahuje prezenčnú listinu s menami, priezviskami a podpismi členov výberovej komisie, uchádzačov, prijaté rozhodnutia, a ak je to vhodné, aj stručný opis priebehu. Audiovizuálny záznam z online prenosu bude verejnosti sprístupnený po skončení výberového rozhovoru na webovom sídle ministerstva.

Na základe výsledkov hodnotenia uchádzačov výberová komisia na neverejnom rokovaní zostaví výsledný zoznam uchádzačov, ktorý obsahuje poradie všetkých uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania a to podľa celkových bodov hodnotenia. Komisia oznámi účastníkom výsledky výberového rozhovoru písomnou formou nasledujúci deň po konaní výberových rozhovorov. Zápisnicu s výsledkami a menom účastníka, ktorý získal najvyšší počet bodov doručí predseda komisie ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka s návrhom menovať ho do funkcie generálneho riaditeľa PPA.


 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood