Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

HOVORME O JEDLE

22-11-2016

Dňa 16.11.2016 sa v  Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie týždňa „Hovorme o jedle“. Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnil Ing. Milan Lapšanský, poverený zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu, ktorý zároveň aj odovzdával ocenenia víťazom spolu s predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Ing. Milanom Semančíkom.

V súvislosti so Svetovým dňom potravín vyhlásila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., v termíne od 10. 10. 2016 do 16. 10. 2016 štvrtý ročník týždňa „HOVORME O JEDLE“.

Týždeň „HOVORME O JEDLE“ bol realizovaný pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odbornú garanciu prevzali Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky a Štátna veterinárna a potravinová správa, Slovenský mliekarensky zväz, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Únia hydinárov Slovenska, Slovenský cukrovarnícky spolok, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky finančne podporilo tento projekt prostredníctvom Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality SK , konkrétne tému Značka kvality SK v súťažno - vzdelávacej aktivite  „Hovorme o jedle“, ktorá bola vyhlásená ako druhá denná téma na štvrtok 13. októbra, na ktorú zaregistrované školy zasielali príspevky a víkendovú podpornú aktivitu „Varíme so Značkou kvality SK“, ktorá prebiehala počas víkendu 15. a 16.októbra 2016, kde žiaci zo zaregistrovaných škôl spolu s rodičmi a inými rodinnými príslušníkmi uvarili ľubovoľné jedlo s minimálne jednou surovinou, ktorá patri medzi výrobky s udelenou Značkou kvality SK. Zo zrealizovaného nákupu surovín, prípravy jedla a konzumácie jedla vypracovali a zaslali  súťažný príspevok.

Počas týždňa HOVORME O JEDLE boli pre žiakov a učiteľov základných škôl so sídlom v Slovenskej republike pripravené tieto aktivity:

v termíne od 10. 10. 2016 do 14. 10. 2016

1. súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE"
2. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE"
3. literárna súťaž "PREČO JEM SLOVENSKÉ POTRAVINY"
4. súťažno-vzdelávacia aktivita "Recyklácia odpadov z obalov potravín - STARÝM VECIAM NOVÁ ŠANCA"
v termíne od 15. 10. 2016 do 16. 10. 2016
5. súťaž "VARÍME SO ZNAČKOU KVALITY SK"

Cieľom projektu bolo vyvolať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť. Štvrtý ročník nadviazal na minuloročný mimoriadne úspešný projekt „Hovorme o jedle“, školy opäť diskutovali, chodili na exkurzie, zbierali informácie, piekli, varili, ochutnávali a vykonávali množstvo iných aktivít, ktoré zmenili vyučovací proces na zhromažďovanie nových vedomostí o zdravej výžive a zdravom životnom štýle zábavnou a kreatívnou formou. Školy sa zapájali do jednotlivých tém, ktoré pozostávali z potravinovej pyramídy, pôvodu a informácii o  potravinách a zásad zdravej výživy. Okrem toho prispôsobili vyučovací proces a snažili sa maximálne priblížiť žiakom úlohu a dôležitosť potravín a zároveň venovali pozornosť aj zdravému a aktívnemu životnému štýlu. Zaregistrované školy zasielali po uskutočnení aktivít príspevky vo vopred predpísanej forme a následne hodnotiace komisia zostavená zo zástupcov odborných garantov a rôznych odborníkov všetky príspevky vyhodnotila.

Bližšie informácie o týždni „Hovorme o jedle“ ako aj výsledky všetkých aktivít s ocenenými školami či jednotlivcami sú zverejnené na http://opotravinach.sk/talks/view/

Gratulujeme všetkým oceneným školám a oceňujeme ich aktivitu a námahu, ktorú investovali do týždňa, kedy sa „hovorilo o jedle“.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood