Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Funkcionalita určená pre očisťovanie duplicitných/multiciplitných prvkov na úrovni MU programu

26-01-2021

​Z podnetu CKO a v súvislosti so zmenou číselníka merateľných ukazovateľov a s nasadením funkcionality určenej pre očisťovanie duplicitných/multiciplitných prvkov na úrovni MU programu v ITMS2014+ pribudli atribúty:

  • zber záznamov jedinečnosti (áno/nie)
  • identifikátor jedinečnosti (IČO/rodné číslo/PSČ/DIČ/Iný).

Pre ukazovatele:

 

Operačný program

Projektové MU

Iné údaje

IROP

P0290, P0283, P0284, P0302, P0915, P0289, P0288

 

 

 

Na základe tohto zoznamu správca ČMU pristúpil k úprave atribútov dotknutých položiek ČMU. Následne bude možné na projektovej úrovni zo strany prijímateľa tieto prvky zaznamenať prostredníctvom na to vytvorenej evidencie v ITMS2014+.

Vychádzajúc z povahy MU, ktoré boli výsledkom nedávnej analýzy ČMÚ, bude zatiaľ používaný iba identifikátor „IČO“.

POSTUP EVIDENCIE PRVKOV NA PROJEKTOVEJ ÚROVNI v ITMS2014+

1. Prijímateľ na príslušnom projekte na verejnej časti eviduje pre konkrétne projektové MU/iné údaje jednotlivé prvky (záznamy jedinečnosti), ktorými projektový MU/iný údaj naplnil („projekt – monitorovanie – merateľné ukazovatele/dáta – zoznam záznamov jedinečnosti – vytvoriť/import).

2. Jednotlivé záznamy je možné evidovať:

o   manuálne (jednotlivo) priamo v aplikácii (cez „vytvoriť“) – prijímateľ zadáva

§  „identifikátor“,

§  „popis“ (napr. pri identifikátore IČO názov podniku),

§  „dátum zberu“ (uvedie sa dátum, na základe ktorého bude uvedený prvok zaradený do ročnej hodnoty MU, napr. ak uvedieme ako dátum zberu 30.10.2016, tento prvok sa započíta do ročnej hodnoty pre rok 2016) a

§  „aktivity projektu“ (zvolí sa jedna alebo viacero aktivít, pre ktoré bude daný prvok započítaný, v prípade iného údaja sú zadávané prvky bez priradenia na aktivity projektu) alebo

3. importovaním prostredníctvom .xlsx súboru - vzor.xlsx súboru je dostupný po výbere možnosti „import“, kde je potrebné dodržať štruktúru predlohu súboru, ktorý systém ponúka na stiahnutie. Po vytvorení zoznamu prvkov (resp. záznamov jedinečnosti) sa pri každej monitorovacej správe alebo DMÚ k ŽoP, vytváraných na verejnej časti, hodnoty príslušných MU/iných údajov inicializujú (napočítajú) zo zoznamu prvkov, vedenom na MU projektu/iného údaju na úrovni projektu.

Hodnota MU za aktivitu/iného údaju za projekt v MS/DMÚ je však v nevyhnutných prípadoch prijímateľom manuálne editovateľná (na detaile MU/D v MS/DMÚ), preto je nevyhnutná kontrola súladu počtu prvkov so zadanou hodnotou v MS/DMÚ zo strany RO/SO pri administrácii, pretože nesúlad spôsobí nesprávnosť hodnôt MU programu.

4. Hodnota MU projektu/iného údaja je inicializovaná ako automatický súčet (t. j. na projektovej úrovni nie sú duplicitne zadané prvky eliminované).

5. Evidencia vedených záznamov jedinečnosti na jednotlivých projektoch je dostupná aj v neverejnej časti ITMS2014+ v detaile projektu, predloženej monitorovacej správe alebo žiadosti o platbu.

Na to, aby systém ITMS2014+ zohľadnil zadané prvky pre výpočet hodnôt MU programu k 31.12.2020, tzn. pre účely VS za rok 2020, je nevyhnutné, aby boli tieto prvky zaznamenané ešte v monitorovacích správach s koncom monitorovaného obdobia k 31.12.2020.

V tejto súvislosti odporúčame pristúpiť k usmerneniu prijímateľov, aby bolo zadanie prvkov zabezpečené ešte pre MS, ktoré budú zohľadnené do výpočtu hodnoty MU programu k 31.12.2020.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood