Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Dohoda agroministrov EÚ je vyvážený kompromis. Aj pre Slovenskú republiku.

21-10-2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa spolu so štátnym tajomníkom Andrejom Gajdošom zúčastnil na Rade ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) v Luxemburgu. Hlavnými bodmi programu boli predovšetkým balík reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 a Stratégia „Z farmy na stôl“.

Rada agroministrov dnes nad ránom dohodla spoločnú pozíciu pre Spoločnú poľnohospodársku politiku. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský považuje tento kompromis za vyvážený a podporil spoločnú pozíciu Rady - tzv. Všeobecné smerovanie.

„Ide o krehký kompromis, ktorý sa nerodil ľahko. Intenzívne diskusie sa viedli nepretržite dva a pol dňa prakticky bez prestávky. Slovenská republika môže súhlasiť s týmto kompromisom, pretože vychádza v ústrety životnému prostrediu, krajinotvorbe aj poľnohospodárom, berúc do úvahy potrebu zabezpečenia potravinovej sebestačnosti", vyjadril sa Ján Mičovský.

Pri otázke ekoschém sa minister pôdohospodárstva postavil za nevyhnutnosť povinného alokovania určitého percenta (20 %) na tieto opatrenia. Zároveň však privítal, že dohodnutá flexibilita umožní zobrať na zreteľ špecifiká SR a nastavenie bude v réžii národnej administratívy.

V otázke viazanej podpory bol zachovaný status quo pri percentuálnom nastavení (13+2 %). Na základe iniciatívy Slovenska boli zaradené medzi citlivé sektory aj zemiaky. Nespokojnosť cíti agrorezort pri neumožnení zaradenia sektora bravčového mäsa a hydiny, aj napriek viacnásobnej argumentácii, že tento sektor je pre SR kľúčový.

Pri stropovaní a degresivite sa Slovensku podarilo presadiť používanie normatívov na odpočet mzdových nákladov, čo výrazne zjednoduší administratívu a byrokratické zaťaženie Pôdohospodárskej platobnej agentúre a poľnohospodárom.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood