Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Aktuálne znenie Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027

26-10-2022

20. októbra 2022 bol aktualizovaný SP SPP v nadväznosti na pripomienky Európskej komisie (EK) úspešne odoslaný prostredníctvom elektronického systému SFC2021 na formálny schvaľovací proces Európskou komisiou. Vzhľadom na to, že všetky pripomienky boli vzájomne s EK odkonzultované a postupne uzatvorené, je možné predpokladať, že SP SPP bude zo strany EK schválený bez ďalších pripomienok v lehote 6-8 týždňov.

Návrh SP SPP (schválený vládou SR dňa 10. februára 2022) bol predložený EK 16. februára 2022 na formálne posúdenie. EK zaslala svoje pripomienky 11. mája 2022 prostredníctvom tzv. „pozorovacieho listu“ (observation letter). Rokovania Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) s Európskou komisiou (EK) k Strategickému plánu SPP na roky 2023-2027 (SP SPP) sa oficiálne začali dňa 1. júna 2022 (tzv. „Kick-off meetingom“). MPRV SR od doručenia pripomienok EK viedla diskusie na úrovni expertov a zároveň prebiehala intenzívna komunikácia s EK k spôsobu zapracovania pripomienok (technické rokovania, elektronická komunikácia). Cieľom bolo mať odkomunikované a uzavreté s EK všetky pripomienky a až následne zaslať upravenú verziu SP SPP.

Na účely riadnej implementácie SP SPP 2023 – 2027 v SR je potrebné prijať vnútroštátne právne predpisy pre relevantné oblasti SP. MPRV SR sa intenzívne sústreďuje na tento proces, s cieľom zabezpečiť implementáciu SP SPP v SR od roku 2023.

V prílohe je aktuálna verzia SP, verzia 1.1, odoslaná na schvaľovací proces EK.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood