Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Agrorezort prijal zásadné protikorupčné opatrenia

21-12-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v žiadnom prípade nezatvára oči pred korupciou a všetky kauzy a konania orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) na národnej i európskej úrovni analyzuje. Keď identifikuje možnú protispoločenskú činnosť, okamžite nastaví nové procesy na zníženie a elimináciu rizika, ktoré následne zavádza priamo na ministerstve, rovnako ako aj v organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Po zistení závažných nedostatkov v súvislosti s hospodárením a finančnou situáciou štátneho podniku MPRV SR začalo s okamžitým ozdravným procesom napríklad v organizácii Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik. Podobný scenár sa opakoval v štátnom podniku Hydromeliorácie, kde na základe výsledkov posúdenia minister Vlčan rozhodol o zmene vedenia podniku. Nové vedenie už pripravilo napríklad novú koncepciu závlahových systémov zohľadňujúcich prístupy súvisiace s adaptáciou krajiny na zmenu klímy.

Nehospodárnosť pri nakladaní s majetkom v minulosti vykazoval aj Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik. Podanie trestného oznámenia vo veci spáchania trestných činov v porušovaní povinností pri správe cudzieho majetku, krádeži alebo sprenevery viedlo ministerstvo k zmene vedenia podniku a tým naštartovanie ozdravného procesu a prípravy začlenenia podniku do svojej rezortnej organizácie Lesy SR. Tá rovnako prijala novú obchodnú stratégiu, cieľom ktorej je zavedenie transparentného a efektívneho systému obchodovania s drevnou hmotou so zámerom podporiť domácich spracovateľov a zamestnanosť v tomto sektore.

V tomto roku bola pre verejnosť spustená aplikácia „Otvorené drevo“, prostredníctvom ktorej sú sprístupnené informácie o obchode s drevom, a to aj spätne od roku 2017. Jej aktualizácia prebieha na dennej báze.

Začiatkom roku 2022 za aktívnej účasti vedenia Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho sa podarilo v spolupráci s OČTK ukončiť nelegálnu činnosť medzinárodnej organizácie v súvislosti s vydávaním falošných fytocertifikátov.

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia vykonala v roku 2022 viac ako 1 000 kontrol prepravcov, pričom zistila, že v 246 prípadoch nemali doklady na prepravu dreva a výrobkov z dreva všetky náležitosti podľa zákona o dreve. Jednou z hlavných úloh inšpekcie je kontrola, či hospodársky subjekt neuvádza na trh drevo a výrobky z dreva pochádzajúce z nelegálnej ťažby. Okrem hospodárskeho subjektu inšpekcia vykonáva dozor u obchodníkov s drevom a výrobkami z dreva. Nejde len o domáce hospodárske subjekty, ale aj o hospodárske subjekty, tzv. dovozcov, ktoré dovážajú drevo a výrobky z dreva pochádzajúce z krajín mimo Európskej únie ako sú napríklad Ukrajina, Rusko, Čína alebo Brazília.

Inšpekcia v tomto roku vykonala aj dozor u 72 hospodárskych subjektov hospodáriacich na lesných pozemkoch, u 6 hospodárskych subjektov – dovozcoch a u ďalších 6 subjektov, ktoré vykonali výrub na nelesných pozemkoch. Zameriavala sa pritom na dodržiavanie zákona o dreve pri vypracovaní, dodržiavaní a vyhodnocovaní systému starostlivosti. Ale tiež na to, či drevo uvádzané na slovenský trh pochádza z legálnej ťažby a má správne vystavené doklady. V prípade obchodníkov s drevom inšpekcia počas dozorov sledovala dodržiavanie vysledovateľnosti jednotlivých tokov dreva v rámci dodávateľsko-odberateľských reťazcov. Za ten istý rok eviduje 57 podnetov tretích strán na vykonanie dozoru ohľadne podozrení, že hospodársky subjekt uviedol na trh drevo z nelegálnej ťažby. Tieto sú vyhodnocované podľa analýzy rizík, z ktorej inšpekcia vychádza aj pri vytváraní svojho plánu dozornej činnosti.

V roku 2022 tak inšpekcia za jednotlivé porušenia zákona o dreve v priestupkovom a správnom konaní udelila pokuty vo výške 142 150 EUR.

Za posledné dva roky inšpekcia zvýšila intenzitu kontrol v prípade dodržiavania zákonných povinností aj pri ohlasovaní náhodných ťažieb dreva. V tomto roku udelila inšpekcia na základe zrealizovaných dozorov 3 pokuty v celkovej výške 25 tis. EUR za rozsah 1 447 m3 dreva.

Výsledkom zintenzívnenia kontrol náhodnej ťažby dreva je podľa informačného systému lesného hospodárstva https://gis.nlcsk.org/ibulh/RealTaz/NahodneTazby aj pokles náhodných ťažieb dreva na Slovensku na okolo 3 mil. m3, čo je za posledných 17 rokov najnižší objem.

V Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) registrujeme v roku 2022 nižší počet konaní a dožiadaní zo strany OČTK oproti rokom 2020 a 2021. Samotná PPA aktívne posielala dožiadania o stave niektorých konaní na OČTK. Nižší počet oznámení nasvedčuje tomu, že sa kladie dôraz na obsahovú a kvalitatívnu stránku trestných podaní. Znamená to, že nie sú podávané bez podrobného vyhodnotenia. Niektoré trestné oznámenia sú dokonca konzultované s Európskou prokuratúrou, čo síce predlžuje dobu spracovania, ale výrazne zvyšuje kvalitu a opodstatnenosť podaní.

 

2020

2021

k 15.12.2022

Dožiadania z OČTK a súdov (vrátane uznesení, upovedomení a iné)

680

729

619

Trestné oznámenia a podnety

31

36

18

Treba dodať, že ozdravné procesy, ktorými prešla PPA nástupom generálneho riaditeľa Jozefa Kissa, okrem MPRV SR monitorovali aj nezávislý audítor, európska komisia a následne sa k nim pridal aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Všetci potvrdili ich úspešné ukončenie, čo znamená, že smerovanie platobnej agentúry je nastavené dobre. Do budúcna bude PPA monitorovaná najvyššou kontrolnou autoritou na Slovensku (NKÚ), čo je dobrá správa pre poľnohospodárov a náš vidiek.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood