Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Agrárny obchod

15-02-2019

Všeobecné informácie o brexite pre podnikateľskú verejnosť uverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) na svojej webovej stránke s nasledujúcim linkom: (https://www.mhsr.sk/obchod/brexit-informacie-pre-obcanov-a-podniky).

Z aspektu agrárneho obchodu dopĺňame informáciu MH SR o nasledovné  oblasti:

Pokiaľ Spojené kráľovstvo (UK) nedefinuje svoje dovozné požiadavky odlišné od súčasne platných pravidiel EÚ, pri vývozoch do UK považujeme za platné súčasné predpisy. V prípade, že UK stanoví dovozné fytosanitárne podmienky, MPRV SR zabezpečí informovanosť vyvážajúcich subjektov, certifikáciu vyvážaných tovarov a  uplatňovanie nových pravidiel v  praxi.

Po definovaní veterinárnych podmienok zo strany UK budú tieto podmienky uverejnené na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR).

Po publikovaní dokumentu o rozdelení dovozných a vývozných colných kvót získaných v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) medzi Spojeným kráľovstvom  a EÚ bude verejnosť informovaná  o ďalších obchodných možnostiach v oblasti poľnohospodárskych trhov na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.  


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood