Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Aj na tohtoročnom Agrokomplexe boli ocenené osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj agrosektora

18-08-2023

Oceňovanie mimoriadnych osobností, ktoré sa svojou odbornou, neraz celoživotnou prácou zaslúžili orozvoj pôdohospodárstva či potravinárstva, bolo súčasťou tohtoročného 48. ročníka medzinárodnej výstavy Agrokomplex. Minister Jozef Bíreš udelil vo štvrtok na slávnostnom galavečere 27 rezortných vyznamenaní, 5 špeciálnych cien ministra aspolu sNÁRODNÝM VÝSTAVISKOM agrokomplex, š. p. udelil 8 ocenení Zlatý kosák vystavovateľom vkategóriách veda avýskum a rastlinná výroba amechanizácia.

REZORTNÉ VYZNAMENANIA:

 • BRONZOVÁ MEDAILA

Pavol Purgat

za dlhoročnú prácu a vynikajúce výsledky v chove oviec plemena cigája v PD Žemberovce

Ing. Jana Vargová, PhD.

za dlhoročnú aktívnu prácu vpoľnohospodárstve so zameraním na rastlinnú výrobu

Ing. Lillian Šánerová

za dlhodobé aktívne pôsobenie v rezorte so zameraním na financie arozpočet

Ing. Viera Königová

za výnimočný prínos vsektore pôdohospodárstva voblasti realizácie platieb

Ing. Slavomír Moravčík

za dlhoročnú aktívnu prácu a rozvoj potravinárstva

Ing. František Tóth, PhD.

za dlhoročné pôsobenie vrezorte aspájanie poľnohospodárskej výroby svýskumom apokusníctvom

Ing. Daniel Hajdučík

za celoživotnú prácu v poľnohospodárstve a pri príležitosti životného jubilea

Ing. Martin Rovaš, PhD.

za aktívnu prácu voblasti poskytovania priamych podpôr vpoľnohospodárstve ašírenie osvety

Ing. Soňa Majthényiová

za dlhodobé aktívne pôsobenie v Slovenskom zväze pekárov, cukrárov a cestovinárov a presadzovanie záujmov slovenských pekárov

Ing. Helena Lettrichová

za dlhoročnú reprezentáciu a zastupovanie Slovenskej republiky na pôde Európskej komisie

Ing. Alexander Korcsmaros

za celoživotnú snahu o rozvoj poľnohospodárstva na Slovensku a dosahovanie dobrých hospodárskych výsledkov v Poľnohospodárskom výrobno-obchodnom družstve Mokrance

Ing. Margita Štefániková

za aktívne zastupovanie slovenských prvovýrobcov mlieka v odborných skupinách a poradných orgánoch na národnej a európskej úrovni

 • STRIEBORNÁ MEDAILA

Ing. Zuzana Nouzovská

za dlhoročnú aktívnu a obetavú prácu v rezorte pôdohospodárstva a odborný prínos v oblasti potravinárstva

 • ZLATÁ MEDAILA

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

za celoživotné zásluhy v poľnohospodárskom vzdelávaní a výskume v oblasti mechanizácie

MVDr. Jozef Pokorný

za dlhoročné úspešné vedenie Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov a aktívnu publikačnú činnosť v oblasti veterinárneho lekárstva

prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.

za celoživotné zásluhy v poľnohospodárskom vzdelávaní so zameraním na chov ošípaných a pôdohospodársky výskum

Ing. Beáta Brezinová

za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti šľachtiteľstva a za spoluautorstvo na vyšľachtení odrôd maku siateho a pšenice ozimnej

Ing. Ján Vajs

IN MEMORIAM

za celoživotný prínos v oblasti agropotravinárstva a zanietenú prácu venovanú zlepšeniu pracovných podmienok a života poľnohospodárov

MVDr. Ladislav Stodola

za celoživotnú prácu v oblasti veterinárnej medicíny a za rozvoj Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky

MVDr. Jozef Blecha

za celoživotnú úspešnú a aktívnu prácu v oblasti veterinárnej hygieny a rozvoj veterinárnej medicíny

Ing. Boris Hrdlička

za celoživotnú a úspešnú prácu v rezorte pôdohospodárstva

Ing. Vojtech Gottschall

za celoživotné aktívne pôsobenie v oblasti pekárenstva a úspešné vedenie Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska

Ing. Štefan Papp

za celoživotné zásluhy v oblasti poľnohospodárskej výroby

 • CENA MINISTRA

prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.

za celoživotné zásluhy v oblasti rozvoja ovčiarstva na Slovensku

Ing. Helena Patasiová

za dlhoročnú aktívnu a úspešnú prácu v poľnohospodárskej samospráve

JUDr. Jaroslav Puškáč

za celoživotný prínos a zásluhy v oblasti usporiadania pozemkového vlastníctva so zameraním na legislatívu a jej aplikáciu vpraxi

Ing. Samuel Michálek

za dlhoročnú prácu v oblasti pôdohospodárstva, propagáciu a rozvoj ovocinárstva na Slovensku

ŠPECIÁLNA CENA MINISTRA:

Mgr. Marko Urdzik

V KATEGÓRII – „CHARITA“ za významný prínos k rozvoju spoločenskej zodpovednosti

Katarína Kacvinská

V KATEGÓRII – „POTRAVINÁR“ za významný prínos k rozvoju a propagácii poľnohospodárstva

Ing. Ján Paciga, PhD.

V KATEGÓRII – „POĽNOHOSPODÁR“ za významný prínos k rozvoju a propagácii poľnohospodárstva

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.

V KATEGÓRII – „AKADEMIK“ za významný prínos k rozvoju a propagácii poľnohospodárstva

Mgr. Peter Bielik

V KATEGÓRII – „NOVINÁR“ za významný prínos k rozvoju a propagácii poľnohospodárstva

ZLATÝ KOSÁK:

Veda avýskum

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita vNitre

Riadiaci systém autonómneho mobilného robota: autonómny systém riadenia mobilného robota

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita vNitre

Technika pre vinohradníctvo avinárstvo: vysokoškolská učebnica techniky pre vinohradníctvo avinárstvo

 • UAVIS s.r.o., Trnava

AGRO.MAPSFY.COM (mapový portál): mapový portál „AGRO.MASFY.COM“ pre digitalizáciu, správu avizualizáciu máp

 • ekolive s.r.o., Košice

ekofertile® plant: biostimulant „ekofertile® plant“ produkoaný procesom eko-biolúhovania

Rastlinná výroba a mechanizácia

 • EMATECH, s. r. o., Radošina

Merlo eWorker 25.5: prvý plne elektricky poháňaný manipulátor spohonom 4 kolies

 • AGRALL s.r.o., Bajč

Traktor CLAAS AXION 960 Terra Trac: traktor spolopásovou koncepciou, má lepšiu trakciu pri nižšom utužení pôdy

 • Národné poľnohospodárske apotravinárske centrum, Lužianky

Slovenská odroda pšenice letnej – PS DENIM: pšenica letná, formy ozimnej PS DENIM, je to prvá slovenská odroda letnej pšenice smodrastou farbou zrna aveľmi vysokým obsahom zdraviu prospešných antokyánov

 • ZORA – MIMEX servis, s.r.o., Brzotín

Zametací stroj PRONAR ZMC 2.0: traktor shydraulickým vysokým výsypom


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood