Facebook Statistics
Značka Kvality

Operačný program Bratislavský kraj

Globálnym cieľom operačného programu je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Jednou z priorít Operačného programu je aj možnosť rozvoja informatizácie spoločnosti na území Bratislavského samosprávneho kraja. 

Aktuálne výzvy!

Prioritné osi
Globálny cieľ OPBK je napĺňaný prostredníctvom dvoch prioritných osí OPBK.
 

Prioritná os 1: Infraštruktúra
Opatrenie 1. 1: Regenerácia sídiel

 • Príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí mesta Bratislava,
 • Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídel,
 • Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu.

Opatrenie 1. 2: Regionálna a mestská hromadná doprava

 • Zriadenie jednotného tarifného systému,
 • Vybudovanie prestupných terminálov,
 • Podpora MHD - príprava a realizácia aktivít zameraných na zvýšenie kvality systému integrovanej osobnej hromadnej dopravy a zníženie jej negatívneho vplyvu na životné prostredie, dobudovanie zariadení na preferenciu koľajovej dopravy na riadených križovatkách, obstaranie a inštalácia riadiaceho softvéru s atribútmi preferencie koľajovej dopravy,
 • Informačné zabezpečenie - jednotný informačný systém, marketingová podpora celého systému.

Prioritná os 2: Vedomostná ekonomika
Opatrenie 2. 1: Inovácie a technologické transfery

 • Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v malých a stredných podnikoch,
 • Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v malých a stredných podnikoch s cieľom znížiť energetickú a materiálovú náročnosť alebo využiť energiu z obnoviteľných zdrojov,
 • Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v malých a stredných podnikoch zameraných na predchádzanie vzniku znečistenia ovzdušia alebo zníženia emisií do ovzdušia a pod.,
 • Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality.
   

Opatrenie 2. 2: Informatizácia spoločnosti

 • Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni vrátane podpory budovania a rozvoja integrovaných obslužných miest,
 • Podpora dostupnosti širokopásmového internetu,
 • Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v malých a stredných podnikoch.

Podrobné informácie o programe, výzvy, príručky pre žiadateľov nájdete na stránke http://www.opbk.sk/


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood