Facebook Statistics
Značka Kvality

Regionálny operačný program

Hlavným cieľom operačného programu je zvýšiť dostupnosť a kvalitu občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch. Projekty predkladané na základe výziev sú spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Financovanie projektov v rámci ROP sa uskutočňuje formou poskytovania nenávratného finančného príspevku, ktorého maximálna výška predstavuje 95 % celkových schválených oprávnených nákladov na projekt.

PRIORITNÉ OSI

PRIORITNÁ OS 1 INFRAŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA

Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Cieľ opatrenia 1.1: „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl, vrátane obstarania ich vybavenia.“ Realizácia opatrenia 1.1 prispieva k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 1 ROP, ktorý je definovaný nasledovne: „Zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania.“

Skupiny oprávnených aktivít
1.1.1 rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení a s tým súvisiace obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia
1.1.2 podporné aktivity


PRIORITNÁ OS 2 INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY A SOCIÁLNEJ KURATELY

Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Cieľ opatrenia „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v sociálnej oblasti prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vrátane obstarania ich vybavenia.“ Realizácia opatrenia 2.1 prispieva k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 2 ROP, ktorý je definovaný nasledovne:

Skupiny oprávnených aktivít
2.1.1 rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení a s tým spojené obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia
2.1.2 budovanie nových zariadení a s tým spojené obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia
2.1.3 podporné aktivity


PRIORITNÁ OS 3 POSILNENIE KULTÚRNEHO POTENCIÁLU REGIÓNOV A INFRAŠTRUKTÚRA CESTOVNÉHO RUCHU

Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Cieľ opatrenia 3.1: „Zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, vrátane obstarania ich vybavenia a revitalizácia významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu.“

Skupiny oprávnených aktivít
3.1.1 rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich pamäťových a fondových inštitúcií a s tým spojené obstarania vybavenia vrátane IKT vybavenia
3.1.2 obnova nevyužívaných, resp. nevhodne využívaných stavebných objektov evidovaných v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve verejného sektora, ktoré majú potenciál využitia na rozšírenie činnosti pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni a na rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu
3.1.3 obnova nevyužívaných, resp. nevhodne využívaných stavebných objektov evidovaných v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve verejného sektora, ktorú je možné v odôvodnených a výnimočných prípadoch realizovať aj za účelom udržateľného využitia stavebných objektov na kultúrno-spoločenské a osvetové účely
3.1.4 podporné aktivity

Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu

Skupiny oprávnených aktivít
3.2.1 investičné aktivity v cestovnom ruchu
3.2.2 neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu
3.2.3 podporné aktivity (v rámci aktivity 3.2.2 len verejné obstarávanie)


PRIORITNÁ OS 4 REGENERÁCIA SÍDIEL

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel

Skupiny oprávnených aktivít
4.1.1 revitalizácia verejných priestranstiev sídla (oblasť podpory 4.1a samostatne dopytovo orientované projekty)
4.1.2 integrované stratégie rozvoja mestských oblastí (oblasť podpory 4.1b )
4.1.3 projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí (oblasť podpory 4.1c)
4.1.4 neinvestičné projekty regenerácie sídiel (oblasť podpory 4.1d)
4.1.5 podporné aktivity (pre aktivitu 4.1.4 len výdavky na verejné obstarávanie)

Opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

Skupiny oprávnených aktivít
4.2.1 rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení a s tým spojené obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia okrem dopravných prostriedkov a s tým spojené obstaranie vybavenia povodňovej záchrannej služby zriadenej HaZZ
4.2.2 budovanie nových zariadení Hasičského a záchranného zboru - výjazdových staníc HaZZ výhradne v dvoch prípadoch (v Trnave a v Košiciach) v zmysle potrieb identifikovaných v materiáli „Plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a obecných hasičských zborov (OHZ) – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“ a s tým spojené obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia okrem dopravných prostriedkov a s tým spojené obstaranie vybavenia povodňovej záchrannej služby zriadenej HaZZ
4.2.3 podporné aktivity


PRIORITNÁ OS 5 REGIONÁLNE KOMUNIKÁCIE ZABEZPEČUJÚCE DOPRAVNÚ OBSLUŽNOSŤ REGIÓNOV

Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Skupiny oprávnených aktivít
5.1.1 rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy vrátane rekonštrukcie a budovania dopravných subsystémov
5.1.2 budovanie nových úsekov ciest II. a III. triedy vrátane rekonštrukcie a budovania dopravných subsystémov v preukázateľne odôvodnených a výnimočných prípadoch za účelom odstránenia identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom na environmentálny a bezpečnostný aspekt 5.1.3 podporné aktivity okrem externého projektového manažmentu.


PRIORITNÁ OS 6 TECHNICKÁ POMOC

Opatrenie 6.1 Technická pomoc

Skupiny oprávnených aktivít
6.1.1 aktivity publicity a informovania v súvislosti s ROP
6.1.2 zabezpečenie funkčnosti Monitorovacieho výboru ROP
6.1.3 vykonanie hodnotenia ROP v zmysle všeobecného nariadenia
6.1.4 zabezpečenie vzdelávacích aktivít RO a SO/RO
6.1.5 obstaranie technického, priestorového a prevádzkového vybavenia RO a SO/RO,
6.1.6 obstaranie IKT vybavenia RO a SO/RO, vybavenie softvérovými produktmi a ich údržba
6.1.7 štúdie, analýzy, outsourcing, monitoring
6.1.8 zabezpečenie administratívnych kapacít RO a SO/RO 6.1.9 ďalšie aktivity v súlade s legislatívou SR a EÚ

 

PRIORITNÁ OS 7 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013

Opatrenie 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013

Cieľ prioritnej osi 7 ROP: „Posilnenie kultúrneho potenciálu a konkurencieschopnosti regiónu NUTS 2 - Východ v súvislosti s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“

Skupiny oprávnených aktivít:

  • obnova, rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov v súvislosti s projektom EHMK v záujme ich využitia na kultúrno-spoločenské účely, rozvoj kultúry, umenia a kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu a s tým spojené obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia
  • úprava a revitalizácia verejných priestranstiev, prvkov drobnej architektúry, verejnej zelene a rekonštrukcia a dobudovanie miestnej dopravnej infraštruktúry (miestne komunikácie, chodníky, cyklistické trasy, dopravné subsystémy a pod.) vo funkčnej súvislosti s projektom EHMK - Košice 2013

Podrobné informácie o programe, výzvy, príručky pre žiadateľov nájdete na stránke http://www.ropka.sk/.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood