Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Agrorezort podporí 87 miestnych akčných skupín takmer 150 miliónmi eur

20-11-2017

Podporujeme rozvoj regiónov aj prostredníctvom finančnej podpory verejno-súkromných partnerstiev. Do vyhlásenej výzvy na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS) sa zapojilo 121 subjektov, agrorezort podporí 87 úspešných stratégií sumou 138 miliónov eur.

  • 87 miestnych akčných skupín (MAS) si rozdelí takmer 150 miliónov eur
  • Územie schválených MAS pokrýva takmer 2/3 územia SR a 1 744 obcí
  • Projekty ovplyvnia život územia s 2,3 miliónmi obyvateľov

„Rozvoj a zlepšenie podmienok života na vidieku je pre nás zásadný. Financie udelené miestnym akčným skupinám naštartujú nielen tvorbu pracovných miest, ale aj podporia starostlivosť o našu krajinu. Okrem toho podporíme aj tvorbu práce v najmenej rozvinutých regiónoch,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.

Podmienkou čerpania finančných prostriedkov bolo udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS). Pôdohospodárska platobná agentúra prijala 121 žiadostí, podmienky poskytnutia príspevku splnilo 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré si rozdelia spolu 138 miliónov eur. Územie schválených miestnych akčných skupín pokrýva takmer 30 000 km2, čo je takmer 60 % územia SR. Projekty sa v rámci stratégie miestneho rozvoja budú realizovať v 1 744 obciach SR a dotknú sa 2,3 milióna obyvateľov. Najviac schválených stratégií bolo v Prešovskom kraji (18), Košickom kraji (16) a Banskobystrickom kraji (15), najmenej v Bratislavskom kraji (2).

MPRV SR nastavilo pre uchádzačov transparentné a objektívne kritériá, na základe ktorých bola posúdená kvalita stratégie. Výška finančnej alokácie pre jednotlivé stratégie závisela od štatistických ukazovateľov, tým hlavným bola miera nezamestnanosti v okrese. Medzi ďalšie ukazovatele patrila rozloha územia, počet obcí tvoriacich verejno-súkromné partnerstvo a počet obyvateľov v jeho území. Fungovanie MAS bude dôsledne monitorované. Ak svoju predloženú stratégiu nebude MAS napĺňať, financie jej môžu byť  odobraté. Na druhej strane, ak bude MAS plniť výkonnostné míľniky, môže získať dodatočné finančné prostriedky. Žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja a udelenie štatútu MAS mohli verejno-súkromné partnerstvá podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre v máji a júni tohto roka.

Kraje

Počet prijatých stratégií

Počet schválených stratégii

Bratislavský kraj (+zmiešané)

3

2

Trnavský kraj

12

9

Trenčiansky kraj

12

8

Nitriansky kraj

16

11

Žilinský kraj

14

8

Banskobystrický kraj

20

15

Prešovský kraj

26

18

Košický kraj

18

16

                Spolu

121

87

 

Získaniu štatútu MAS predchádza vytvorenie verejno-súkromného partnerstva – obce, súkromného sektora (miestni podnikatelia) a občianskeho sektora ( neziskové organizácie, občianske združenia). Tie si museli vypracovať analýzy územia, na ktorom operujú, z ktorých im vyplynuli potreby rozvoja. Na týchto základoch si stanovia potreby a ich hierarchiu a vytvoria stratégiu územia (5-ročné plány). Môže ísť o rôzne opatrenia od podpory mikropodnikov na rozbeh ich činnosti až po renovácie historických budov. Cieľom výzvy MAS je zvýšenie kvality života v danom území a posilnenie ekonomiky v regióne takzvaným prístupom zdola-nahor - samotné územia si zadefinujú, čo im najviac pomôže.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood