Facebook Statistics

Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien sú stredobodom Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj

13-12-2016

Agenda 2030 predstavuje budúcnosť, v ktorej nikto nezostane pozadu a chudoba a hlad vo všetkých formách budú odstránené. Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien sú stredobodom Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Okrem začlenenia do všetkých trvalo udržateľných cieľov (SDG), najmä SDG1 „Žiadna chudoba“, SDG2 „Žiadny hlad“  a SDG17 „Partnerstvá pre dosiahnutie cieľov“ je rodovej rovnosti venovaný samostatný cieľ SDG 5 "Dosiahnuť rovnosť pohlaví a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat". 

V nadväznosti na tieto globálne záväzky poskytne podujatie na vysokej úrovni interaktívnu platformu pre riešenie štrukturálnych príčin a dôsledkov rodovej nerovnosti vo vidieckych oblastiach a pre vymedzenie hlavných problémov, nedostatkov, príležitostí a aktivít na spoluprácu pre rozvoj potenciálu vidieckych žien a dievčat v boji proti hladu a chudobe. Okrem toho zdôrazní, čo je potrebné urobiť inak a podporí partnerstvá medzi členmi, subjektmi OSN, občianskou spoločnosťou, súkromným sektorom a ďalšími zainteresovanými stranami. Toto sú základné prvky pre dosiahnutie rodovej rovnosti do roku 2030 v rámci Agendy pre trvalo udržateľný rozvoj.

Podujatie je organizované FAO, SK PRES a Európskou komisiou v úzkej spolupráci s Medzinárodným fondom pre poľnohospodársky rozvoj (IFAD), Svetovým potravinovým programom (WFP) a UN Women. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Podrobný program podujatia bude čoskoro zverejnený.

Ďalšie informácie Vám poskytne Iraís Martinez Esparza: Irais.MartinezEsparza@fao.org

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Platformy pre brexit
Bestslovakfood