Facebook Statistics
Značka Kvality

Detekčné opatrenia riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorých účelom je včas odhaľovať podvodné konanie

Anonymné nahlasovanie podozrení z podvodu a nezákonného konania (nahlásenia budú postúpené príslušným orgánom v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ)

 • nahlasovanie korupcie prostredníctvom webového sídla vzriadenom Úradom vlády SR: http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk (o spôsobe vybavenia podnetov rozhoduje Úrad vlády SR).
 • nahlasovanie podozrení z trestných činov (najmä podozrení z podvodu v zmysle Dohovoru vypracovanom na základe článku K.3 Zmluvy o EÚ o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vrátane jeho protokolov) alebo inej nezákonnej činnosti, s dopadom na finančné prostriedky EÚ a ŠR na e-mailovú adresu [email protected] (pre zamestnancov verejnej správy) zriadenú Národnou protikorupčnou jednotkou v spolupráci OCKÚ OLAF (o spôsobe vybavenia podnetov rozhodne Národná protikorupčná jednotka) alebo na emailovú adresu [email protected] (pre podnety od verejnosti). Nahlasovanie podozrenia z korupcie na národnej úrovni v SR je možné vykonať e-mailom/telefonicky na adresu:

  Národná protikorupčná jednotka expozitúra Bratislava
  Račianska 45
  812 72 Bratislava
  tel.: 09610 56371
  fax: 09610 59151
  e-mail: [email protected]

 • anonymné nahlasovanie podozrení z podvodov a nezrovnalostí s dopadom na finančné prostriedky EÚ Európskemu úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF EK“) prostredníctvom webového sídla : https://fns.olaf.europa.eu/ (o spôsobe vybavenia podnetov rozhoduje OLAF EK).

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood