Facebook Statistics
Rozhodnutie MPRV SR o opatreniach na zlepšenie zdravotného stavu ihličnatých lesov z 28.9.2018

25-10-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje, že 28.9.2018 vydalo rozhodnutie o opatreniach na zlepšenie zdravotného stavu ihličnatých lesov č. 2839/2018-720. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 24.10.2018.Verejná vyhláška – rozhodnutie vo veci preskúmania rozhodnutia OÚ OOP č. OU-KE-OOP4-2017/023731 zo 16. 05. 2017, ktorým bol schválený návrh PSL pre Lesný celok Lesy Smižany

24-01-2018
Prílohy boli vymazané z dôvodu nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorá sa uplatňuje od 25. 05. 2018 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť 25. 05. 2018.

Verejná vyhláška – rozhodnutie vo veci preskúmania rozhodnutia OÚ OOP č. OU-KE-OOP4-2017/023722 zo 16. 05. 2017, ktorým bol schválený návrh PSL pre LC Lesy Hrabušice

18-01-2018
Prílohy boli vymazané z dôvodu nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorá sa uplatňuje od 25. 05. 2018 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť 25. 05. 2018.