Facebook Statistics

080 Inštitút pôdohospodárskej politiky

Zuzana Weisová
asistentka
Miestnosť: 253C/B,2.p.
Telefón: 59266-331

Martin Jamrich, Ing. PhD.
Miestnosť: 323/A, 3.p.
Telefón: 59266-332

Mário Juliny, Ing.
Miestnosť: 324/A,3.p.
Telefón: 59266-336Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood