Facebook Statistics
Značka Kvality

Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov v SR od 2020

Predkladaná informačná publikácia Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstvaa potravinárstva obsahuje výsledky vybraného súboru poľnohospodárskych podnikov za príslušný rok v triedení podľa výrobných oblastí. V publikácii sú spracované údaje o skutočných nákladoch vybraných rastlinných a živočíšnych výrobkov a ďalšie ekonomické údaje na posúdenie efektívnosti výroby. Táto publikácia je vypracovaná na základe údajov, ktoré nám poskytli respondenti vybraného súboru.

Z dôvodu postupného poklesu ich počtu treba považovať tieto údaje za informatívne. Výsledné kalkulácie a ďalšie ukazovatele, slúžiace na hodnotenie ekonomiky výroby hlavných poľnohospodárskych výrobkov, sa zostavujú podľa jednotnej Metodiky kalkulácie vlastných nákladov poľnohospodárskych výrobkov (autorka: Ing. A. Cenigová, 2000). Sú spracované podľa výrobných oblastí Slovenska. Metodika je záväzná pre respondentov vybraného súboru a môže slúžiť ako odporúčaný vzor pre zostavovanie výsledných kalkulácií v ostatných poľnohospodárskych podnikateľských subjektoch. Sledovanie nákladov jednotlivých výrobkov je metodicky a organizačne náročné, pretože presahuje rámec povinnej účtovnej evidencie.

Pred spracovaním nákladov sa značná pozornosť venuje kontrolám vecnej správnosti údajov.

Po viacnásobnej kontrole údajov a odstránení nezrovnalostí sa vypracovávajú výstupné zostavy. Údaje o nákladoch poľnohospodárskych komodít sú k dispozícií na web stránke MPRV SR a vo forme tejto brožúry.

Získané informácie sú skutočným obrazom nákladovosti poľnohospodárskych výrobkovv diferencovaných podmienkach Slovenska. Ďalšie výstupné zostavy sa vypracovávajú pre výskumné účely v rôznom triedení a nákladovej štruktúre.

Výsledky uvedené v publikácii sa využívajú najmä na hodnotenie efektívnosti výroby poľnohospodárskych výrobkov v rôznych prírodných podmienkach, pri prognózovaní agrárnej politiky, rôzne analýzy a komparácie nákladovosti a tiež aj pri kvantifikovaní škôd na rastlinných výrobkoch spôsobených suchom alebo záplavami.

Kontaktná osoba: Ing. Anna Trubačová, tel.: +421/2/59 266 462

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood