Facebook Statistics

FAQ-ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

22-04-2021
kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65

FAQ – CESTY

20-09-2019
kód výzvy: IROP - PO1-SC11-2019-44

FAQ – JASLE

10-08-2018
kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

FAQ – SOCIÁLNE SLUŽBY a SPODaSK

23-05-2018
kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6


FAQ - Chod MAS

16-11-2017

FAQ – PITNÁ VODA, ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD, KANALIZÁCIA

07-09-2017
kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

FAQ – DEINŠTITUCIONALIZÁCIA

14-07-2017
kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

FAQ – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

28-06-2017
kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood