Facebook Statistics


REGISTER VYDANÝCH POVOLENÍ V ZMYSLE PÔVODNÉHO ODS. 7 § 4 ZÁKONA Č. 467/2002 Z.Z. O VÝROBE A UVÁDZANÍ LIEHU NA TRH S ÚČINNOSŤOU K 1.9. 2002

07-09-2016
Zoznam aktuálne vydaných, odňatých a zaniknutých povolení v zmysle zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov ku dňu 06.05.2019

aktualizovaný k 2.6.2021Zoznam vydaných povolení na výrobu a uvádzanie liehu na trh

02-04-2015
aktualizovaný k 24.11.2015

v zmysle pôvodného ods. 7 § 4 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh s účinnosťou 1.9.2002 a v zmysle znenia ods. 8 § 4 zákona č. 474/2009 Z. z. s účinnosťou 1.3.2010

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 110/2008

31-05-2012
z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89


SMERNICA KOMISIE 2012/9/EÚ zo 7. marca 2012

13-03-2012
ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood