Facebook Statistics
Značka Kvality


REGISTER VYDANÝCH POVOLENÍ V ZMYSLE PÔVODNÉHO ODS. 7 § 4 ZÁKONA Č. 467/2002 Z.Z. O VÝROBE A UVÁDZANÍ LIEHU NA TRH S ÚČINNOSŤOU K 1.9. 2002

07-09-2016
Zoznam aktuálne vydaných, odňatých a zaniknutých povolení v zmysle zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov ku dňu 06.05.2019

aktualizovaný k 18.8.2022


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 110/2008

31-05-2012
z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89


SMERNICA KOMISIE 2012/9/EÚ zo 7. marca 2012

13-03-2012
ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov