Facebook Statistics
Značka Kvality

REGISTER VYDANÝCH POVOLENÍ V ZMYSLE PÔVODNÉHO ODS. 7 § 4 ZÁKONA Č. 467/2002 Z.Z. O VÝROBE A UVÁDZANÍ LIEHU NA TRH S ÚČINNOSŤOU K 1.9. 2002

07-09-2016

Zoznam aktuálne vydaných, odňatých a zaniknutých povolení v zmysle zákona č. 467/2002 Z. z.  o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov ku dňu 01.08.2019

aktualizovaný k  02.05.2024

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh povinné viesť databázu údajov, ktorá obsahuje vydané, zaniknuté a odňaté povolenia. Táto databáza obsahuje údaje podľa § 4 ods. 7 zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh. Register je zverejnený na internetovej stránke podľa § 4 ods. 8 zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood