Facebook Statistics

ISPÚ - INFORMAČNÁ SIEŤ POĽNOHOSPODÁRSKEHO ÚČTOVNÍCTVA

 

Čo je to Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva (ISPÚ)?

Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva (anglický názov „FADN“ – Farm Accountancy Data Network) bola vytvorená v roku 1965 s cieľom podporovať Spoločnú poľnohospodársku politiku Európskych spoločenstiev (existujúcich v tom čase). Jej hlavnou úlohou je zisťovať príjmy európskych poľnohospodárskych podnikov a poskytovať analýzy o hospodárení. V záujme splnenia tejto úlohy FADN každoročne zbiera a analyzuje údaje od približne 80 000 poľnohospodárskych podnikov. Tento výberový súbor reprezentuje viac ako 5 miliónov poľnohospodárskych podnikov a vyše 90 % poľnohospodárskej pôdy a výroby v EÚ.

Na základe Nariadenia rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete pre zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom spoločenstve (ďalej „nariadenie“)
je povinnosťou každého členského štátu EÚ zisťovať predpísané údaje o podnikovom hospodárení. Zhromaždené údaje vypovedajú o výrobných, technických, ekonomických a sociálnych podmienkach podnikov. Sú založené
na jednotných definíciách a sú predkladané v jednotnej forme do databázy Generálneho riaditeľstva Európskej Komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (DG-AGRI). Údaje poskytujú celkový obraz o vybraných podnikoch
a tvoria komplexné podklady pre vykonanie ekonomických analýz a komparácií.

Organizačné zabezpečenie zberu dát ISPÚ vyplýva z nariadenia, podľa ktorého najvyšším orgánom je Výbor Komisie FADN. Každý členský štát má zriadenú Národnú komisiu, ktorej povinnosťou je schvaľovať vypracovaný Plán výberu podnikov a dohliadať na splnenie povinnosti odoslať dáta do databázy FADN. Styčná agentúra je vykonávateľom všetkých činností s týmto spojenými a zodpovedá za výber podnikov, spracovanie, kontrolu, odovzdanie a archiváciu dát. Styčná agentúra bola zriadená na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR).

Ako prebieha zber údajov ISPÚ?

Zber údajov od 562 vybraných poľnohospodárskych podnikov prebieha 1 krát ročne elektronicky - formou web aplikácie a je zabezpečený zamestnancami odboru rezortnej štatistiky a ISPÚ MPRV SR. Vybrané poľnohospodárske podniky musia spĺňať kritériá ekonomickej veľkosti a výrobného zamerania.  Zber za príslušný účtovný rok je vykonávaný v termíne od apríla do septembra nasledujúceho roka. Správne a včasné vyplnenie výkazu ISPÚ je honorované.

Štruktúra výkazu ISPU:

 • základné informácie o farme
 • pôdny fond
 • pracovné sily
 • majetok
 • záväzky
 • náklady
 • rastlinná výroba
 • živočíšna výroba
 • výrobky živočíšnej výroby
 • príjmy z iných zárobkových činností
 • dotácie
 • daňové výkazy

► Stiahnuť výkaz ISPÚ v PDF formáte

► Prihlásenie sa do web aplikácie

Údaje spracované do prehľadov sú každoročne zverejňované v publikácii ISPÚ: Hospodárenie poľnohospodárskych podnikov v SR Výsledky výberového zisťovania Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva.

Na základe nariadenia poskytnuté údaje, ani žiadne ostatné osobné údaje získané pre ISPÚ, nie sú využívané na iné než vyššie uvedené účely.