Facebook Statistics

Výzva č. IROP-PO4-SC431-2017-16 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

31-03-2017

na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)