Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 17.01.2020

11-02-2020

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 2 167 658 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0 Eur a pre územie MFO 2 167 658 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Samosprávny kraj

RIÚS/MFO /typ aktivity

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ)

Suma predložených resp. schválených  žiadostí o NFP  v 1. až 11. hodnotiacom kole (zdroj EÚ)

Zostatok alokácie na výzvu do 12. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ)

Trnavský

RIÚS - SPOLU

1 018 249

výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá

j

1 018 249

MFO - SPOLU

2 088 171

výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá

a, b

0

a, c až i

1 365 930

výzva bola dňa 09.10.2018 uzavretá

j

722 241

výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá

SPOLU

3 106 420

výzva bola uzavretá

Nitriansky

RIÚS - SPOLU

1 002 723

výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá

j

1 002 723

MFO - SPOLU

1 589 316

výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá

a, b

100 000

výzva bola dňa 09.10.2018 uzavretá

a, c až i

1 139 316

výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá

j

350 000

výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá

SPOLU

2 592 039

výzva bola uzavretá

Trenčiansky

RIÚS - SPOLU

1 002 723

výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá

j

1 002 723

MFO - SPOLU

3 008 169

výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá

a, b

93 523

výzva bola dňa 09.10.2018 uzavretá

a, c až i

1 516 477

výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá

j

1 398 169

SPOLU

4 010 892

výzva bola uzavretá

Banskobystrický

RIÚS - SPOLU

5 037 928

výzva bola dňa 14.12.2018 uzavretá

j

5 037 928

MFO - SPOLU

5 013 616

2 895 386

2 118 230

a, b

0

výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá

a, c až i

3 313 616

2 639 536

674 080

j

1 700 000

255 850

1 444 150

SPOLU

10 051 544

2 895 386

2 118 230

Žilinský

RIÚS - SPOLU

792 151

výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá

j

792 151

MFO - SPOLU

1 925 229

1 375 801

49 428

a, b

0

výzva bola dňa 09.10.2018 uzavretá

a, c až i

500 000

výzva bola dňa 09.10.2018 uzavretá

j

1 425 229

1 375 801

49 428

SPOLU

2 717 380

1 375 801

49 428

Prešovský

RIÚS - SPOLU

5 078 752

výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá

j

5 078 752

MFO - SPOLU

2 333 211

výzva bola dňa 09.07.2019 uzavretá

a, b

0

a, c až i

2 033 211

j

300 000

SPOLU

7 411 963

výzva bola uzavretá

Košický

RIÚS - SPOLU

1 833 615

výzva bola dňa 14.12.2018 uzavretá

j

1 833 615

MFO - SPOLU

1 717 345

výzva bola dňa 09.10.2018 uzavretá

a, b

350 000

a, c až i

1 067 345

j

300 000

SPOLU

3 550 960

výzva bola uzavretá

 

Pozn. 1: Zostatok alokácie na výzvu do 12. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

Pozn. 2: MFO – územie mestskej funkčnej oblasti = UMR – územie udržateľného mestského rozvoja. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood