Facebook Statistics
Značka Kvality

Komunikácia Holandska v téme Fipronilu vo vajciach sa už nesmie zopakovať

05-09-2017

Je absolútne neakceptovateľné, že členský štát EÚ informuje ostatné krajiny o svojich nálezoch v oblasti bezpečnosti potravín s niekoľko mesačným oneskorením, ako to v tomto prípade urobilo Holandsko. Takéto informačné vákuum si nemôžeme dovoliť pretože sú tak ohrozovaní všetci obyvatelia EÚ.

  • Ministri poľnohospodárstva rokovali o Fipronilovej kauze
  • Potravinový systém rýchleho varovania je potrebné upraviť a zrýchliť
  • Posilnenie postavenia farmárov prostredníctvom nástrojov pre riadenie rizík po 2020

Talin/Bratislava, 5. september 2017 – Ministri poľnohospodárstva Európskej únie (EÚ) rokovali na neformálnej rade v estónskom Taline o aktuálnej kauze fipronilu vo vajciach a hydinovom mäse. Ďalšou témou rokovaní boli nástroje na riadenie rizík pre poľnohospodárov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky. O vývoji fipronilovej kauzy v EÚ informovala aj Európska komisia (EK).

„Ide o kriminálny čin. Je však absolútne neakceptovateľné, že členský štát EÚ informuje ostatné krajiny o svojich nálezoch v oblasti bezpečnosti potravín s niekoľko mesačným oneskorením, ako to v tomto prípade urobilo Holandsko. Takéto informačné vákuum si nemôžeme dovoliť pretože sú tak ohrozovaní všetci obyvatelia EÚ. Bezpečnosť spotrebiteľov musí byť absolútna priorita. Úzka spolupráca a rýchla výmena informácií cez systém rýchleho varovania je základom dôvery občanov v spoločný trh potravín EÚ,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ministerka ďalej dodala, že v celej únii je nevyhnutné zaviesť systém uplatňovania farmaceutického dozoru nad aplikáciou veterinárnych liekov u potravinových zvierat, tak ako to už roky na Slovensku robíme. Potrebné je tiež podľa nej zintenzívniť a zharmonizovať kontroly prostredníctvom monitorovacieho programu kontroly rezíduí v krmivách a potravinách.

Eurokomisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Adriukaitis informoval o postupe EK, ktorá okamžite po oznámení začala koordinovať informácie, aby mohli členské štáty sťahovať postihnuté potraviny. Ministri sa zhodli, že je potrebné zlepšiť európsky systém rýchleho varovania, kde budú informácie šírené rýchlejšie a vo všetkých krajinách rovnako. Komisár Adriukaitis zároveň zvolal špeciálne stretnutie ministrov poľnohospodárstva na 26. septembra, kde bude informovať o ďalšom vývoji. Holandský minister tu zároveň poskytne bližšie informácie o kauze.

Ministri diskutovali aj o posilnení postavenia poľnohospodárov prostredníctvom nástrojov pre riadenie rizík po roku 2020. Ide o dôležitú tému, keďže európske poľnohospodárstvo je každoročne vystavované čoraz väčším rizikám kvôli zmene klímy a zvýšenej nestálosti cien „Túto situáciu chceme na Slovensku riešiť prostredníctvom vlastného rizikového fondu. Sme však rezervovaní k návrhu povinného odvádzania časti priamych platieb farmára do spoločného fondu pre riadenie rizík, keďže priame platby predstavujú dôležitý prvok stabilizácie príjmu farmára. Zároveň musím zdôrazniť, že súčasné nastavenie mechanizmu krízovej rezervy EÚ v rámci SPP nie je dostatočne flexibilné pre rýchlu a adresnú pomoc farmárom. Nové podmienky krízovej rezervy musia byť nastavené tak, aby mohla slúžiť na účel, na ktorý bola zavedená. A najmä, aby bola skutočne pri krízach využiteľná. Zásadné však bude zabezpečiť spravodlivé prerozdeľovanie a presné zadefinovanie prípadov a rozsahu kríz, pri ktorých by jej využitie bolo možné,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood