Facebook Statistics
Značka Kvality

Európska komisia víta iniciatívu Slovenska v oblasti zdravia pôdy

30-11-2022

Štátny tajomník agrorezortu Martin Kováč predstavil v Bruseli slovenskú víziu v oblasti financovania aktivít vedúcich k zlepšovaniu zdravia pôdy a jej vodozádržných vlastností, ktorá má priamy súvis s pripravovanými návrhmi Európskej komisie. Tá považuje slovenský návrh za najambicióznejší spomedzi členských štátov V4.

Počas bilaterálnych rokovaní na tému návrhy legislatívy Európskej komisie (EK) v oblasti certifikácie odstraňovania uhlíka a zdravia pôdy sa štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR M. Kováč stretol s vedúcim kabinetu komisára Timmermansa, výkonného podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za európsku zelenú dohodu (CLIMA), D. Samsomom a vedúcim kabinetu Sinkevičiusa, komisára pre životné prostredie, oceány a rybolov (ENVI), S. Satunasom.

M. Kováč počas rokovaní zdôraznil dôležitosť úlohy pôdy pre produkciu potravín, biodiverzitu, ako aj dosahovanie klimatických cieľov. Zároveň dodal, že „Pôdu treba chrániť a dlhodobým manažmentom zlepšovať jej stav.“ Neoddeliteľným prvkom pri zlepšovaní jej zdravotného stavu je aj správne využívanie vody. Štátny tajomník Kováč v tejto súvislosti vyjadril podporu EK pri príprave legislatívnych návrhov v oblasti certifikácie odstraňovania uhlíka ako aj zdravia pôdy a dodal: Aby navrhované legislatívne akty boli úspešné, je nevyhnutné vnímať a zamerať sa na komplexné funkcie pôdy a využívanie vody v krajine a v klimatickom systéme Zeme.“ Zástupca slovenského agrorezortu následne predstavil EK konkrétne návrhy a odporúčania.

Podľa M. Kováča na to, aby sme mohli zvoliť vhodnú akciu na pôde, je potrebné poznať jej aktuálny stav. Slovensko preto navrhuje zavedenie monitoringu troch kľúčových ukazovateľov zdravia pôdy a klimatickej stability: vodozádržná kapacita pôdy a štruktúry krajiny, obsah organického materiálu v pôde a podiel vegetačného krytu na pôde. Súčasťou monitoringu by malo byť aj sledovanie medziročných zmien týchto parametrov. Rovnako dôležité bude zavedenie integrovaného vodného a pôdneho plánovania na lokálnej úrovni prostredníctvom plánov integrovaného manažmentu dažďových vôd obcí.

Slovensko zároveň požiadalo o vytvorenie tímu expertov, ktorý by za účasti Spoločného výskumného centra (JRC) a podpory EK vykonal technické prepočty a preskúmal dôsledky overených bilančných kľúčových ukazovateľov zdravia pôdy a klimatickej stability. Zástupcovia MPRV SR tiež navrhli, aby bola podpora klimatickej akcie na pôde systematická a harmonizovaná.

Práve na financovanie aktivít vedúcich k zlepšovaniu kvality pôdy, jej vodozádržných vlastností a schopností zachytávať CO2 je zameraný certifikačný a monitorovací systém, ktorý Slovensko aktuálne rozpracováva. V tejto súvislosti štátny tajomník privítal plány EK v oblasti certifikácie odstraňovania uhlíka a prisľúbil aktívnu participáciu pri príprave certifikačných metodológií v rámci expertnej skupiny k záchytom uhlíka. SR má záujem prostredníctvom pripravovaného systému o poskytovanie podpory obhospodarovateľom pôdy v prípade využívania vhodného manažmentu na pôde. Ako uvádza M. Kováč: „Prostredníctvom tohto systému sa nebudeme zameriavať iba na odmeňovanie aktivít vedúcich k ukladaniu CO2, ale aj na zlepšovanie kvality pôdy, čo bude mať v dlhodobom horizonte významné vplyvy na riešenie rizík, ako sú záplavy a suchá.“

D. Samsom a S. Satunas v reakcii privítali navrhované riešenia ako aj plány slovenského agrorezortu v tejto oblasti. Podľa Samsoma ide o veľmi ambicióznu víziu, ktorú EK plne podporuje. Nestáva sa často, že členský štát V4 prichádza s takýmito odvážnymi návrhmi v environmentálnej a klimatickej oblasti. Slovenské plány v oblasti certifikácie sú podľa nich v súlade s ich návrhom certifikácie odstraňovania uhlíka, ktorý zverejnia 30. novembra 2022. Satunas uviedol, že zákon o zdraví pôdy je politická priorita komisára Sinkevičiusa a zajímal sa aj o financovanie certifikačného systému, ktorý prezentoval M. Kováč. Ten dodal, že financovanie bude založené na využívaní zdrojov súkromného sektora, ktorý si prostredníctvom kompenzácie uhlíka bude môcť plniť svoje environmentálne ciele a znižovať svoju uhlíkovú stopu.

Obaja zástupcova EK na záver stretnutí spoločne požiadali Slovensko o podporu pri vyjednávaniach v Rade pri oboch legislatívnych návrhoch. Keďže vyjednávania týkajúce sa zákona o zdraví pôdy sú náročné, EK si váži každú podporu zo strany členských štátov, obzvlášť ak prichádza zo strany ministerstva zodpovedného za poľnohospodársky sektor.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood