Facebook Statistics

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 2/2017 zdôvodnenie

30-11-2017

Zmeny vo výzve sa týkajú navýšenia indikatívnej alokácie a boli uskutočnené vzhľadom na prijatie veľkého počtu obsahových námetov vysokej kvality. Cieľom je podporiť všetkých tých žiadateľov, ktorí predložili obsahové námety na vzdelávacie aktivity dobrej kvality a rovnako zabezpečiť čo najväčší a najširší možný výber tém a dostupnosť vzdelávacích aktivít pre konečných prijímateľov (záujemcov o vzdelávanie) - poľnohospodárov, obhospodarovateľov lesa, spracovateľov produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby a malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood