Facebook Statistics

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 2/2017 zdôvodnenie

30-11-2017

Zmeny vo výzve sa týkajú navýšenia indikatívnej alokácie a boli uskutočnené vzhľadom na prijatie veľkého počtu obsahových námetov vysokej kvality. Cieľom je podporiť všetkých tých žiadateľov, ktorí predložili obsahové námety na vzdelávacie aktivity dobrej kvality a rovnako zabezpečiť čo najväčší a najširší možný výber tém a dostupnosť vzdelávacích aktivít pre konečných prijímateľov (záujemcov o vzdelávanie) - poľnohospodárov, obhospodarovateľov lesa, spracovateľov produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby a malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)