Facebook Statistics
Značka Kvality

Priorita 1: Cezhraničná ekonomická spolupráca

Ciele:

aktívna príprava hospodárskych sektorov v regiónoch na oboch stranách hranice na splnenie výziev rozšírenia EÚ
stimulácia cezhraničného ekonomického rozvoja pri zachovaní regionálnej nezávislosti a kompetencií
zvýšenie a adaptácia štandardov na Slovensku k rakúskej úrovni a/alebo úrovni EÚ
 

Opatrenie 1.1.: Rozvoj a podpora podnikateľskej infraštuktúry v hraničných oblastiach

Ciele:

poskytnúť podporu a zlepšiť podmienky pre nabiehanie nových firiem v cezhraničných regiónoch
rozvinúť spoluprácu medzi národnými a medzinárodnými partnermi, zvlášť vede a podnikateľským sektorom
zlepšiť podmienky pre zriaďovanie a rozširovanie podnikov na oboch stranách hraničného regiónu
rozvinúť kľúčové oblasti podnikateľských kompetencií (napr. telekomunikácie,doprava a logistika, environmentálne a zdravotnícke technológie, východo-západný prenos know-how)
rozšíriť cezhraničné podnikateľské služby
podporiť inováciu a technológiu v malých a stredne veľkých podnikoch
zvýšiť konkurenciu u podnikateľov- najmä u MSP
 

Možné aktivity:

zriaďovanie, prevádzka a spolupráca medzi „cezhraničnými podnikateľskými centrami , inovačnými a informačnými centrami“ (napr. centrá technologického transferu, regionálne impulzné centrá, vedecké parky) a poskytnutie podnikateľských služieb pre malé a stredne veľké podniky
vytváranie infraštruktúry, ktorá uspokojí potreby podnikov umiestnených blízko hraníc
podpora pre ekonomické rozvojové projekty
podpora pre cezhraničnú spoluprácu medzi vedou a podnikaním s cieľom podpory inovatívnych myšlienok a marketingu výstupov R&D (výskumu a vývoja)
rozširovanie informácií týkajúcich sa výstupov R&D (výskumu a vývoja)
 

Opatrenie 1.2.: Spolupráca podnikov (malých a stredne veľkých) a poradenstvo cezhraničných podnikateľských aktivít

Ciele:

rozvinúť regionálne základné spôsobilosti a schopnosti (napríklad telekomunikácie, dopravu a logistiku, technológiu životného prostredia a zdravotnícku technológiu, prenos know-how východ-západ)
zintenzívniť hospodársku spoluprácu (zvlášť malých a stredných podnikov) v pohraničnom regióne a tak posilniť regionálnu ekonomiku a stimulovať export
zvýšiť inovačnú silu a konkurencieschopnosť podnikov (najmä malých a stredných podnikov)
zabezpečiť a rozšíriť zamestnanosť v priemysle a v službách v hraničných regiónoch
zvýšiť povedomie o možnostiach, ktoré sú ponúkané hospodárskou spoluprácou, o možnostiach pridanej hodnoty a nekonvenčných podnikoch
 

Možné aktivity:

podpora hospodárskej spolupráce a spolupráce medzi vedeckými a výskumnými inštitúciami; podpora spoločného rozvoja nových výrobkov a výrobných postupov, vrátane marketingu a reklamy (napr. v priemysle a v poľnohospodárstve); podpora podieľania sa na zdrojoch kvalifikácie medzi podnikmi (napr. schopnosti riadenia)
vytvorenie cezhraničných sietí a platforiem hospodárskej spolupráce (napr. siete ponuky a dopytu, malé a stredné podniky a joint venture, sprostredkovanie obchodov a zoskupovanie) pre všetky sektory
podpora existujúcich platforiem a inovačných podnikov za účelom podpory inovačných myšlienok a trhových výstupov výskumu a vývoja
sprievodné poradenstvo a inštruktáž pre cezhraničné aktivity (napr. vývoz/dovoz, líšiace sa právne systémy)
rozvoj nových cezhraničných obchodných služieb, vrátane súkromných a sociálnych služieb (prenos technológie, šírenie informácií, poradenstvo)
vytvorenie informačných systémov a pomoc pre realizovanie podujatí (partnerské výmeny, špeciálne záujmové trhy, informácie o financovaní, atď.)
sprievodné analýzy a štúdie, ktoré sa orientujú na obsah takých opatrení
podpora výmeny tradičných výrobných štruktúr (napr. poľnohospodárstvo) cez prenos know-how, silnejšie povedomie výrobcov pre marketing založený na vytipovaní špeciálneho okruhu zákazníkov, špecializované trhy a možnosti vytvárania pridanej hodnoty
 

Opatrenie 1.3.: Turistika a voľný čas

Ciele:

spoločne vypracovať opatrenia pre modernizovanie cezhraničnej turistiky a zariadení pre využívanie voľného času, ponuky a služby a urobiť ich atraktívnejšími
využívať potenciálne synergické účinky s inými sektormi (turistikou vyvolané účinky na dopyt)
popísať špeciálne charakteristiky spoločného regiónu
etablovať spoločnú účasť na medzinárodných trhoch (široký okruh zariadení a služieb turistiky a pre využívanie voľného času)
 

Možné aktivity:

rozšírenie a zlepšenie aktivít v oblasti zdravotnej, kongresovej, kultúrnej turistiky a turistiky v prírode
rozvoj spoločných cestovných destinácií a riadenie spoločných destinácií
siete zariadení a ponuky
spoločný marketing hraničných regiónov
vývoj spoločných atrakcií harmonizovaných tak, aby sa vzájomne dopĺňali
rozvoj spoločnej infraštruktúry pre „mäkkú“ turistiku (sociálne a environmentálne kompatibilná turistika)
vytvorenie a rozvoj spoločných informačných systémov a systémov rezervácií, atď. pre spoluprácu v priemysle turistiky a využívania voľného času
pomoc pre aktivity prenosu know-how (napr. praktické skúsenosti s existujúcimi miestnymi a regionálnymi turistickými združeniami)
podpora aktivít v oblasti agroturistiky
 

Priorita 2: Dostupnosť

Cieľ:

Zlepšenie podmienok dostupnosti v doprave a informačnej technológii, aby bolo dosiahnuté žiaduce životné a ekonomické prostredie
 

Opatrenie 2.1. : Zlepšenie cezhraničnej dopravy a infraštruktúry telekomunikácií

Ciele:

zlepšiť toky cezhraničnej dopravy a cezhraničnú mobilitu
zlepšiť existujúce podmienky pre cezhraničnú dopravu na regionálnej úrovni
spojiť infraštruktúru ako základ pre spojenú medzinárodnú prítomnosť na trhu ako hraničný región
zlepšiť prenos informácií a know-how pre získanie prospechu zo synergických účinkov
vytvoriť infraštruktúru pre cezhraničné obchodné centrá a iné veľké obchodné miesta
vytvárať a rozširovať informačné a komunikačné štruktúry
zlepšiť spoluprácu v oblasti nákladnej dopravy
 

Možné aktivity:

rozvoj cezhraničnej infraštruktúry a pomoc pre rôzne druhy dopravy (napr. cestná, železničná, vodná, letecká a kombinovaná doprava) pre zlepšenie vnútroregionálnej a nadregionálnej prístupnosti v hraničných regiónoch (napr. modernizácia používanej technológie na vybraných železničných trasách)
rozvoj cezhraničných informačných a komunikačných technológií, ako aj potrebných aplikácií (napr. cezhraničné údajové diaľnice; regionálne centrá pre koordináciu s existujúcimi sieťami a telematickými technickými prostriedkami, telematické projekty, atď.)
 

Opatrenie 2.2. : Organizácia dopravy, inžiniering a logistika

Ciele:

zlepšiť cezhraničné dopravné toky a cezhraničnú mobilitu a prístupnosť, ako aj tok nákladnej dopravy a logistiku
zlepšiť napojenia na TEN (Transeurópske siete) a PEN (Pan-európske siete)
koordinovať implementáciu aktivít pre rozvoj dopravného priemyslu v hraničnom regióne
 

Možné aktivity:

pomoc pre cezhranične orientovanú dopravnú organizáciu a plánovanie, koncentrácia na cezhraničné hospodárske a turistické centrá
štúdie realizovateľnosti a plánovanie
zlepšené ponuky a väčší počet ponúk na cezhraničnú verejnú dopravu a logistiku
siete pre logistiku nákladnej dopravy
 

Priorita 3: Cezhraničné organizačné štruktúry a siete

Ciele:

cezhraničná mobilizácia endogénnych potenciálov
účinný rozvoj a implementačné štruktúry pre cezhraničnú spoluprácu
 

Opatrenie 3.1.: Podpora cezhraničných organizačných štruktúr a rozvoj cezhraničných sietí

Ciele:

optimalizovať spoluprácu medzi združeniami, odborovými organizáciami, administratívou, úradmi ako aj MVO (mimovládnymi organizáciami) v hraničných regiónoch
zlepšovať zdroje, štruktúry a kapacity pre prípravu, monitorovanie a hodnotenie cezhraničných projektov
vytvoriť siete pre spevnenie cezhraničnej integrácie a intenzívnejších hospodárskych, sociálnych a kultúrnych kontaktov
 

Možné aktivity:

ďalší rozvoj organizačných štruktúr a kooperačných sietí so špecifickými témami (napr. Euregios, regionálny manažment, mestské siete, administrácia a regionálne rozvojové agentúry, siete so špeciálnymi témami v oblasti zdravia, mládeže, žien, sociálnych záležitostí, integrácie, civilnej ochrany, kultúry atď.
rozvoj spolupráce medzi mestskými oblasťami a ich zázemím
koordinácia a organizácia cezhraničných projektov
vzťahy s verejnosťou a informačný manažment
aktivity pre zlepšenie kompetencií inštitúcií v regionálnom a sociálno-kultúrnom rozvoji
 

Opatrenie 3.2.: Mikro projekty, vrátane činností „ľudia ľuďom“ a malých pilotných projektov

Ciele:

vyvinúť siete na posilnenie cezhraničnej integrácie a intenzívnejších hospodárskych, sociálnych a kultúrnych kontaktov
zosilniť a zabezpečiť pomoc a podporu pre trvale udržateľnú komunikáciu a spoluprácu v hraničnom regióne
poskytnúť pomoc pre sociálnu a hospodársku integráciu hraničných regiónov
podporiť intenzívnejšie hospodárske, kultúrne a sociálne kontakty
hľadať potenciálne oblasti spolupráce a prvé kontakty
 

Možné aktivity:

pomoc pre udržateľné malé projekty vo všetkých oblastiach aplikácie opatrení takých, ako kvalifikácia, ženy, kultúra, mládež, sociálne záležitosti a životné prostredie, kultúrna výmena, integrácia, liečebné a zdravotné aspekty, podujatia podporujúce dialóg, vrátane malých pilotných projektov
pomoc pre miestne rozvojové iniciatívy
 

Priorita 4: Ľudské zdroje

Ciele:

redukcia sociálnych rozdielností
intenzifikácia cezhraničnej spolupráce v oblasti výcviku, vedy a výskumu
podporovanie riadeného rozvoja zväčšujúcich sa cezhraničných pracovných trhov
 

Opatrenie 4.1.: Rozvoj regionálnych trhov práce v kontexte rozšírenia

Ciele:

podporiť prenos cezhraničných informácií a know-how (napr. o situácii na trhu práce, národné a regionálne stratégie trhu práce, sociálna úroveň…)
podporiť intenzívnejšiu spoluprácu inštitúcií trhu práce a využívať synergické účinky spolupráce
posilniť miestnych aktérov (politiky trhu práce)
iniciovať aktivity na redukovanie bariér vznikajúcich z rozdielnych právnych systémov a podporiť prenos informácií v oblasti sociálnych záležitostí
zabezpečiť podporu vo vytváraní pracovných miest pre osoby s nižšou úrovňou vzdelania a/alebo kvalifikácie
 

Možné aktivity:

zavedenie monitorovania spoločného trhu práce a informačných systémov (napr. politika trhu práce. štatistika, voľné miesta)
intenzívnejšia spolupráca a vytváranie sietí medzi regionálnymi aktérmi a sociálnymi partnermi, ako aj prenos know-how
informácie o právnej štruktúre pre vzťahy trhu práce (sociálna politika, predpisy nezamestnanosti, bezpečnostné ustanovenia pre pracovníkov…)
rozvoj regionálnych cezhraničných asociácií pre sprostredkovanie práce
analýzy pracovného trhu
rozvoj systémov regulácie pre vytváranie sociálne integrovaných cezhraničných vzťahov trhu práce
rozvoj možností zamestnania úzko súvisiacich s regionálnymi kľúčovými kompetenciami (napr. turistika, nové médiá a IT, sociálne služby, technicky zruční pracovníci, vysokokvalifikované osoby so špecifickým “východoeurópskym” know-how)
 

Opatrenie 4.2.: Rozvoj spolupráce a infraštruktúry v oblastiach vzdelávania, doškoľovania a vedy

Ciele:

koordinácia v oblasti vzdelávania, kvalifikácie a informácií (napr. vypracovávanie spoločných ponúk)
pripraviť sa na rozšírenie EÚ v oblastiach vzdelávania a doškoľovania
harmonizovať profily pracovných síl (úrovne kvalifikácie) ohľadne podmienok a požiadaviek členských štátov EÚ.
podporiť intenzívnejšiu spoluprácu medzi vzdelávacími a kvalifikačnými inštitúciami (školy, inštitúcie ďalšieho vzdelávania …)
podporiť vedeckú výmenu
 

Možné aktivity:

rozvoj a implementácia spoločných vzdelávacích a kvalifikačných programov dôležitých pre regionálny rozvoj a cezhraničnú stratégiu (napr. životné prostredie, turistika, nové médiá, sociálne služby, jazykové kurzy, civilná ochrana, atď.)
implementácia a zlepšenie vzdelávacej, kvalifikačnej a výskumnej infraštruktúry (napr. ochrana civilnej populácie)
implementácia cezhraničných informačných služieb a centier vo vzťahu k vzdelávacím a kvalifikačným ponukám
podporné programy pre zriadenie odborných a rekvalifikačných centier
výmenné programy na inštitucionálnej úrovni
vypracovanie multilingválnych učebných materiálov
príprava a vykonanie štúdií a analýz v oblasti vzdelávania a kvalifikácie, rozvoja vedy a výskumu
rozvoj referenčných systémov v oblasti vzdelávania a kvalifikácie
 

Priorita 5: Udržateľný environmentálny rozvoj

Ciele:

cezhraničný udržateľný rozvoj a regionálna politika ako základ pre systematický, priestorovo a environmentálne kompatibilný rozvoj spoločného hraničného regiónu
udržateľnosť ako podstatný strategický prvok cezhraničného regionálneho rozvoja
 

Opatrenie 5.1.: Manažment zdrojov, technická infraštruktúra a obnoviteľná energia

Ciele:

intenzívne využívanie obnoviteľnej energie
ochrana životného prostredia a prírodných zdrojov
optimálne využívanie existujúcich zdrojov
redukcia negatívnych dopadov na životné prostredie
rozvoj technickej infraštruktúry na podporu udržateľného rozvoja
 

Možné aktivity:

štúdie a koncepcie (environmentálne plánovanie), environmentálny monitoring a informačné systémy, ekologický výskum, napr. týkajúci sa vzduchu, vody, pôdy, energie
podpora rozvoja technológií a metód priaznivých z environmentálneho hľadiska
činnosti v oblastiach manažmentu vody a manažmentu odpadov (pilotné projekty, cezhraničné koncepcie a infraštruktúra, štúdie realizovateľnosti…) (napr. zlepšenie kanalizačných systémov a systémov likvidácie odpadov)
rehabilitácia a kontrola kontaminovaných miest
zariadenia technickej infraštruktúry (vodné zariadenie, technické prostriedky kanalizačných splaškov, plynu, energie a odpadu)
 

Opatrenie 5.2. : Príroda a ochrana životného prostredia vrátane národných a prírodných parkov

Ciele:

ochrana a uchovanie vysokokvalitnej prírody, prírodných zdrojov a krajinných podmienok
rozvoj národných a/alebo prírodných parkov a chránených oblastí
posilniť regionálny ekosystém, obnovenie a fungujúci územný systém ekologickej stability
 

Možné aktivity:

zlepšenie a rozvoj environmentálnej štruktúry (národné parky, prírodné parky, chránené oblasti)
spoločné marketingové činnosti pre národné a prírodné parky a chránené oblasti
ochrana, rozširovanie a udržateľný rozvoj opatrení v oblastiach prírody a ochrany životného prostredia
spojené riadiace programy
spoločné projekty/aktivity obnovovania energie v poškodených oblastiach
plánovanie a monitorovanie projektov
 

Opatrenie 5.3.: Priestorový rozvoj vidieckych a mestských oblastí v cezhraničnom regióne

Ciele:

udržateľný regionálny rozvoj
harmonizácia koncepcií, plánov, programov a stratégií (týkajúcich sa napr. manažmentu vody, urbanizácie, turistických aktivít, dopravy, ťažobného priemyslu, malých a stredných podnikov a energii tak, že budú brané do úvahy ciele zachovania biologickej rôznorodosti)
priestorová integrácia cezhraničného regiónu - konvergencia regiónu
 

Možné aktivity:

podpora štúdií a analýzy v oblastiach regionálneho rozvoja, priestorové a mestské plánovanie, ekonomický rozvoj, environmentálne a mestské technológie
strategické štúdie v rámci procesu rozširovania
štúdie realizovateľnosti a cezhraničné pilotné projekty
 

Priorita 6: Špeciálna podpora pre hraničné regióny

Ciele:

Finančné zdroje sú cielené na podporu aktivít, ktoré budú zaručovať hladký prechod v hraničných regiónoch a trvalo udržateľné akceptovanie rozšírenia Európskej Únie širokou verejnosťou. Táto nová priorita je určená pre podporu projektov, ktoré sú priamo spojené s rozšírením Európskej únie a zlepšia konkurencieschopnosť hraničných regiónov.

A. Ciele v oblasti podpory malým a stredne veľkým podnikom:
Toto opatrenie obsahuje cielenú prípravu a podporu pre tie malé a stredné podniky, ktoré sú obzvlášť ovplyvnené nadchádzajúcim rozšírením EÚ a tak im umožniť prispôsobenie sa nastávajúcim modifikáciám ekonomických rámcových podmienok. Úplné otvorenie hraníc, voľný pohyb osôb a tovarov a voľnosť zakladania organizácií a podnikov kompletne zmení ekonomické rámcové podmienky, aj keď plný rozsah týchto zmien, ako následok prechodného obdobia, ktoré má byť odsúhlasené, nebude pociťovaný okamžite. Najmä malé a stredné podniky sú často predmetom značných obmedzení z hľadiska kapacít pre organizačný rozvoj. Teda rozšírenie vo výskume, vývoji, kooperačné projekty a opatrenia na zlepšenie ich trhovej situácie často predstavuje ťažké a náročné úlohy bez vonkajšej podpory.

Možné aktivity:

zlepšený prístup k informačným a komunikačným technológiám (ICT) pre malé a stredné podniky
zlepšený prístup k novým trhom, motivácie pre kooperačné siete malých a stredných podnikov
rozvoj cezhraničnej dopravnej siete
B. Ciele v oblasti dopravy:
Toto opatrenie je mierené na projekty v oblasti rozvoja dopravy, obzvlášť zamerané na odstránenie úzkeho profilu s ohľadom na hraničné prechody a strategické plánovanie pre kľúčovú infraštruktúru, pre zlepšenie pozície hraničných regiónov v európskych mestských sieťach.

Možné aktivity:

podpora dopravnej infraštruktúry, najmä v oblasti zlepšenia hraničných prechodov
podpora štúdií pre rozvoj dopravných sietí v programovanej oblasti, najmä medzi mestskými centrami regiónu (Bratislava a Viedeň)
C. Ciele v oblasti spolupráce medzi kultúrami:
V rámci tohto opatrenia sa kladie špeciálny dôraz na aktivity podporujúce kultúrnu výmenu a inter-kultúrnu spoluprácu, ktorá by mala obzvlášť prispievať zvyšovaniu povedomia o kultúrnej rozmanitosti hraničného regiónu.

Možné aktivity:

cezhraničné podujatia, výstavy
školiace aktivity a interkultúrna spolupráca
kooperačné projekty zahrňujúce menšiny
rozvoj cezhraničných organizačných štruktúr a kooperačných sietí, ako aj sietí so špecifickými témami (kultúrny marketing, mediálna platforma)
 

Priorita 7 : Technická pomoc pre implementáciu programu

Podľa článku 23 predpisu (EK) č. 1260/1999, technická pomoc má za cieľ pomáhať v príprave, podpore, ohodnocovaní a kontrolnej práci zahrnutej v programe a je rozdelená podľa pravidla 11, predpisu (EK) č. 1685/2000 do dvoch oblastí:

TA-1: Administratívne, implementačné, podporné a riadiace aktivity (na základe pravidla 11, par. 2)
TA-2: Ostatné aktivity v rámci rozsahu technickej pomoci (na základe pravidla 11, par.3)
 

Možné aktivity v rámci TA-1:

aktivity v súvislosti s prípravou, výberom, hodnotením a podporou zásahov a operácií
aktivity zahrňujúce schôdze konzultatívnych výborov a riadiacich výborov v súvislosti s ich zásahmi
prieskum a miestne kontroly činností
 

Možné aktivity v rámci pôsobnosti TA-2:

vytváranie a prevádzka monitorovacieho systému podporovaného EDP pre správu a riadenie, podporu a vyhodnocovanie programov (neprerušované trvalé systematické zaznamenávanie implementácie programu s použitím finančných a iných implementačných ukazovateľov pre každý z projektov, ktoré získali podporu)
príprava štúdií (napríklad pre predbežné hodnotenia)
informácie a aktivity odhaľovania podľa článku 46, predpisu č. 1260/1999


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood