Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 3.3: Vzdelávanie a informovanie

21-03-2011
Cieľom podpory sú vzdelávacie projekty zamerané na získavanie, prehlbovanie, inovácie vedomostí, zručností a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach osi 3 podľa Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Podporované sú vzdelávacie aktivity zamerané na ekonomiku podnikateľského subjektu, manažment kvality, ochranu životného prostredia, obnovu a rozvoj vidieka.

Žiadateľom Podnikateľské subjekty, obce a ich združenia.