Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 3.3: Vzdelávanie a informovanie

21-03-2011

Cieľom podpory sú vzdelávacie projekty zamerané na získavanie, prehlbovanie, inovácie vedomostí, zručností a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach osi 3 podľa Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Podporované sú vzdelávacie aktivity zamerané na ekonomiku podnikateľského subjektu, manažment kvality, ochranu životného prostredia, obnovu a rozvoj vidieka.

Žiadateľom Podnikateľské subjekty, obce a ich združenia.

Cieľ
Skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnú podmienku pre zlepšenie kvality života na vidieku.
Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

 • vytvárania predpokladov pre dosiahnutie čo najväčšieho prínosu a pridanej hodnoty v rámci relevantných opatrení programu;
 • poskytovania potrebných vedomostí, zručností a informácií pre:
  – zlepšenie komunikácie a propagácie vo vidieckom priestore;
  – poradenstvo v oblasti celoživotného vzdelávania;
  – využívanie informačných a komunikačných technológií;
  – trvalú udržateľnosť životného prostredia, tradičné vidiecke postupy, remeslá a kvalitné lokálne výrobky;
  – manažment podnikov, ktoré svoju činnosť diverzifikujú do nepoľnohospodárskych oblastí;
  – realizáciu zámerov obcí v záujme svojho rozvoja s cieľom zatraktívnenia vidieckeho priestoru a zvýšenia kvality života na vidieku;
  – zástupcov obcí v rámci aktivít zameraných na trvalo udržateľnosť a renováciu kultúrnej, prírodnej krajiny a rozvoj obcí;
  – vznik medzisektorových partnerstiev, PPP a záujmových združení.

Rozsah a činnosti (vrátane tematického zamerania)
Cieľom podpory sú vzdelávacie projekty zamerané na získavanie, prehlbovanie, inovácie vedomostí, zručností a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach osi 3 podľa EPFRV.
Oprávnené sú všetky vzdelávacie a informačné aktivity, ktoré súvisia s cieľmi opatrenia:
1. všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých zameranie je v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR.
Vzdelávacie aktivity určené pre podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce, mestá a ich združenia a občianske združenia) – tematicky zamerané najmä na:

 • ekonomiku podnikateľského subjektu (napr. legislatíva, riadenie ekonomicky životaschopného podniku, podnikateľský plán, diverzifikácia činností, spolupráca a rozvoj podnikov);
 • zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia vo vidieckom priestore;
 • manažment kvality;
 • inovácie vo vidieckych oblastiach, zavádzanie informačných technológií, internetizácia;
 • ochranu životného prostredia (environmentálne vhodné technológie, alternatívne zdroje energie, separovaný zber, využívanie biomasy, ochrana, tvorba a manažment krajiny, cieľová kvalita vidieckej krajiny a pod.);
 • obnovu a rozvoj vidieka;
 • prístup Leader

2. nasledovné formy informačných aktivít

 • tvorba nových vzdelávacích programov;
 • tvorba analýz vzdelávacích potrieb;
 • krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností;
 • konferencie a semináre;
 • televízne a rozhlasové kampane (ako sú propagačné aktivity, besedy, talk shows);
 • výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ;
 • putovné aktivity k cieľovým skupinám;
 • ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové portály, trvalý informačný a poradenský servis zameraný na celoživotné vzdelávanie.

Uprednostňujú sa kombinácie uvedených foriem.

Konečný prijímateľ finančnej pomoci (oprávnený žiadateľ)
Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace v oblasti poskytovania
vzdelávacích a informačných služieb (štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne,
neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory – pôsobiace
minimálne 12 mesiacov pred podaním ŽoNFP).

Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci
Podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce a ich združenia), ktoré pôsobia v
oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Os 3.

Druh podpory
Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania: plné financovanie (platby systémom predfinancovania
a/alebo refundácie, pozri Prílohu č. 7 Opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, koneční prijímatelia a systémy financovania)

Typ investície: nezisková

Intenzita pomoci
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
100 % (75 % EÚ a 25 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia;
100 % (50 % EÚ a 50 % SR) pre Ostatné oblasti.
Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 3 000 EUR a max. 70 000 EUR.
 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood