Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 1.2: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

17-03-2011
Opatrenie je zamerané na podporu výkonnosti spracovateľských podnikov a na rozvoj inovácií. Podpora je zameraná na hmotné a nehmotné investície, ktoré sa týkajú spracovania produktov ekologického poľnohospodárstva, zavádzania inovatívnych technológií.

Žiadateľom je podnikateľ v oblasti spracovania poľnohospodárskej prvovýroby, alebo podnikateľ obhospodarujúci lesy.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood